TÉMA: organizácií

Veda a inovácie 21-07-2012

Slamené či oceľové putá? Medzinárodné dohovory a protikorupčné opatrenia na Slovensku

Na tvorbu verejnej politiky majú vplyv viacerí aktéri. V kontexte Slovenska môžeme hovoriť o formálnych korporatistických partneroch vlády, o štátnych zamestnancoch priamo participujúcich na tvorbe politiky, médiách a treťom sektore, o územnej a profesijnej samospráve a zahraničných partneroch (Beblavý, Sičáková,...
22-07-2008

EEA-NFM (BG EMVO-TUR) Blokový grant EMVO-TUR-Podpora environmentálnych mimovládnych organizácií

Environmentálne mimovládne organizácie sa môžu do 7. 10. 2008 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 100 000 EUR v rámci Blokového grantu EMVO-TUR financovaného z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu SR.
Sociálna politika 21-05-2008

Slovensko si posvieti na tretí sektor

Z požičaných peňazí od Svetovej banky vznikne štúdia odpovedajúca na otázku, ako sa na Slovensku zhodnocuje ľudský kapitál. Súčasťou projektu bude výskum schopností mimovládnych organizácií čerpať sociálne eurofondy.