TÉMA: podnikanie

Budúcnosť EÚ 12-06-2013

Znovuobjavenie podnikateľského ducha v Európe

Od začiatku hospodárskej krízy sa samostatná zárobková činnosť stala menej atraktívnou voľbou. Budúca Európska komisia by k propagovaniu podnikania mala zaujať aktivistický prístup a ďalej integrovať jednotlivé trhy, píše Pawel Świeboda.
Podnikanie 15-10-2012

Môže sa z Európy stať spoločnosť podnikateľov?

Spôsobilosť na podnikanie sa neviaže len na firmy, ale aj na neziskové organizácie, sektor zdravotníctva, vzdelávania či dokonca verejné služby. Podľa Richarda Strauba je potrebné formovať a vzdelávať podnikateľov a tiež venovať pozornosť systematickému porozumeniu odboru podnikania.
Európa 2020 22-03-2012

Udržateľnosť: Páka pre ekonomický rast

Investície do udržateľného priemyslu sú obojstranným víťazstvom, podnietia potrebný rast v EÚ a zároveň vytvoria udržateľné a ekologicky priaznivé prostredie. Uviedol komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani.
Európa 2020 09-12-2010

Sociálny kapitál ako predpoklad a dôsledok sociálneho podnikania

Autorka skúma vzťah sociálneho kapitálu a sociálneho podnikania. Sleduje tiež mieru rozvinutosti sociálneho kapitálu na Slovensku.
Podnikanie 17-05-2010

Podnikatelia zostavili zoznam želaní

Podnikateľská aliancia Slovenska v spolupráci s Americkou obchodnou komorou v SR pred nadchádzajúcimi parlamentnými voľbami skoncipovali zoznam požiadaviek, ktoré majú viesť k zlepšovaniu podnikateľského prostredia na Slovensku.
Európa 2020 03-03-2010

Forma a proces – dilema sociálneho podniku a sociálneho podnikania

Autorka skúma sociálne podnikanie ako samostatne definovanú formu podnikania, jeho formy, prednosti a limity. Venuje sa tiež situácii na Slovensku.
Podnikanie 06-02-2009

Podniky v čase krízy potrebujú public affaires viac ako kedykoľvek predtým

„V čase súčasnej ekonomickej krízy podniky potrebujú public affairs viac ako kedykoľvek predtým“, tvrdí Tom Spencer, výkonný riaditeľ Európskeho centra pre verejné záležitosti (European Centre for Public Affairs).
Veda a inovácie 06-02-2009

Ako využiť najinovatívnejších európskych podnikateľov

Je dobré, že európski politickí lídri, ktorú sa snažia podporiť tvorbu nových pracovných miest, „sa snažia aj o podporu start-up firiem“, tvrdí autor štúdie.
Ekonomika 20-12-2008

Zodpovedné podnikanie na Slovensku – prieskum

Pojem zodpovedné podnikanie pozná len 39% percent slovenskej verejnosti. Takmer pätina ľudí si myslí, že na Slovensku neexistujú firmy, ktoré podnikajú zodpovedne. Pre 80% respondentov je celkový profil firmy dôležitý aj pri výbere nového zamestnávateľa. Tieto výsledky priniesol kvantitatívny prieskum vnímania zodpovedného podnikania slovenskou verejnosťou, ktorý v spolupráci s agentúrou Focus uskutočnilo združenie Business Leaders Forum (BLF).
Podnikanie 19-10-2008

Súčasné trendy v IT a podnikaní

Analytická spoločnosť Gartner každý rok publikuje aktualizovaný prehľad udalostí a trendov, ktoré podľa ich expertov v najbližšej dobe zásadným spôsobom ovplyvnia svet informačných technológií a podnikania. Z celkového počtu viac než stovky predikcií z rôznych oblastí, na ktoré sa výskum spoločnosti Gartner zameriava, sme ich vybrali desať. Ide o predpovede, ktoré analytici označujú za tie najkritickejšie a najneúprosnejšie. Na tieto predikcie by sa IT profesionáli mali spravidla zamerať, pokiaľ chcú nadchádzajúce zmeny využiť v prospech svojej organizácie.
Vonkajšie vzťahy 07-08-2007

Európski podnikatelia sú presvedčení o prínosoch členstva Turecka v EÚ

Podnikatelia v EÚ sú podľa autorov tejto analýzy presvedčení o význame členstva Turecka v EÚ aj napriek prevládajúcemu opačnému názoru u európskych politikov a voličov.
Podnikanie 19-01-2007

Regulovať či nie?

EK zatiaľ nie je pripravená Slovensku udeliť akúkoľvek výnimku, čo sa týka regulácie, a vytvoriť tak precedens pre ostatné krajiny.
Veda a inovácie 27-09-2006

Podnikanie 2007: Ako robiť reformy

Správa hodnotí reformy zamerané na skvalitnenie podnikateľského prostredia v 175 ekonomikách sveta.
17-08-2006

Bulharská mafia sa dvorí Európe

Bližší pohľad na politické inštitúcie Bulharska podľa autora analýzy vyvoláva pochybnosti o pripravenosti krajiny na vstup do Európskej únie v januári 2007.
Veda a inovácie 17-07-2006

Päť krokov k premene na inteligentnú, vysoko výkonnú firmu

Ako si vedie vaša organizácia podľa Modelu informačnej evolúcie a ako sa dostane do pozície, v ktorej by mala byť?
Veda a inovácie 30-06-2006

Dátová integrácia

Analýza popisuje využívanie softvérových nástrojov pre vytvorenie integrovaného podnikania.
Podnikanie 24-03-2006

Faktory vyšších ziskov

Ako dosahovať vyššie príjmy a ziskovosť? Výskumná štúdia sponzorovaná SAS ponúka na túto otázku niekoľko zaujímavých odpovedí.
Podnikanie 15-08-2005

Hodnotenie podnikateľského prostredia a dopadu vstupu Slovenska do EÚ malými a strednými podnikmi

Ako vnímajú zmeny podnikateľského prostredia po vstupe Slovenska do EÚ malí a strední podnikatelia? Ich názory mapuje prieskum Národnej agentúry pre rozvoj malého a stredného podnikania, realizovaný v spolupráci s Infostatom a Ústavom pre výskum verejnej mienky pri Štatistickom úrade SR.
Podnikanie 28-07-2005

Prieskum identifikoval prekážky pre MSP

Malé a stredné podniky sú mimoriadne dôležitou súčasťou európskej ekonomiky. Väčšinu z nich tvoria firmy zamestnávajúce len jednu osobu. Časopis Podnikanie informoval o výskume Európskej komisie, ktorý sa pozeral na prekážky rastu takýchto malých firiem.
Podnikanie 26-07-2005

Bez prekážok voľného pohybu

Vymožiteľnosť práv duševného vlastníctva je jednou z podmienok vytvárania spoločného trhu. Autorka podáva prehľad o situácii v tejto oblasti v EÚ.
Podnikanie 04-07-2005

Aktíva duševného vlastníctva zvyšujú konkurencieschopnosť podniku

Efektívny manažment duševného vlastníctva je nástrojom zvyšovania konkurencieschopnosti podniku ale aj celej ekonomiky. Článok hodnotí, aká je v tejto oblasti pozícia Slovenska s inými krajinami EÚ i vyspelými mimoeurópskymi ekonomikami.
Ekonomika 01-07-2005

Vyváženosť priamych a nepriamych daní

Otázka daňovej politiky sa stala po jej rozšírení Európskej únie búrlivo diskutovanou. Aké sú súčasné trendy v oblasti dani z pridanej hodnoty?
Podnikanie 29-06-2005

Úloha rizikového kapitálu pri začatí a rozvoji podnikania

Lepšie využívanie rizikového kapitálu je jednou z podmienok, ktoré určila vláda pre úspešné naplnenie slovenskej Lisabonskej stratégie. Ktoré faktory tomu ešte stále bránia?
Podnikanie 28-06-2005

Dosah podnikovej sociálnej zodpovednosti na zamestnancov a spoločnosť

Článok sa venuje téme sociálnej zodpovednosti podnikov a spôsobom, akým môže pomôcť konkurencieschopnosti firmy.