TÉMA: prieskum

Regionálny rozvoj 02-12-2014

Prieskum: Názory na externý projektový manažment

Až 92% respondentov, ktorí sa zapojili do prieskumu realizovaného Slovenskou asociáciou grantových poradcov v spolupráci so spoločnosťou Centire, hodnotí externý projektový manažment ako prínosný pre projekty financované zo štrukturálnych fondov EÚ.
Zdravotníctvo 24-01-2008

Prieskum: Dialóg medzi ženami a lekármi

Prieskum zisťoval úroveň komunikácie medzi lekármi a ženami v súvislosti s rakovinou krčka maternice a jej prevenciou.
22-02-2006

Politická klíma v Bielorusku pred prezidentskými voľbami

Štúdia sa zameriava na preskúmanie politickej atmosféry v Bielorusku pred blížiacimi sa prezidentskými voľbami. Hodnotí verejnú mienku, očakávania ľudí v súvislosti s predpokladanými výsledkami volieb a vplyv občianskej spoločnosti a činnosti mimovládnych organizácií v Bielorusku na volebný výsledok.

Vnímanie SZF obyvateľmi Slovenska, 2004

Prieskum mapuje základné názory a postoje obyvateľov Slovenska na vynárajúcu sa tému spoločenská zodpovednosť firiem.
Podnikanie 23-01-2004

Prieskum potenciálu podnikate¾skej aktivity

Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania, INFOSTAT a GfK SLOVAKIA pripravila prieskum zameraný na potenciál podnikateľskej aktivity. Terénnu fázu prieskumu uskutočnila GfK SLOVAKIA v novembri a decembri 2003 formou telefonického dopytovania CATI.