TÉMA: prv

Potravinárstvo 02-03-2015

Eurofondy pre vidiek a regióny

Európska komisia vo februári schválila Program rozvoja vidieka. Ministerstvo pôdohospodárstva organizuje sériu informačných dní k jeho čerpaniu.
15-07-2008

PRV 3.1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam výstavba, rekonštrukcia a modernizácia výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice (2008/PRV/08)

Právnické a fyzické osoby, podnikajúce v oblasti poľnohospodárstva, môžu do 31. 8. 2008 predložiť žiadosti o nenávratný finančný príspevok až vo výške 3 mil. EUR, v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú zamerané na výstavbu, rekonštrukciu a modernizáciu výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie – modelové bioplynové stanice.
14-07-2008

PRV 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (2008/PRV/07)

Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr, prijíma do 30. 9. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú zamerané na podpru činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
14-07-2008

PRV 3. 1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) (2008/PRV/07)

Rozširovanie alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru a tvorba nových ako aj zachovanie už existujúcich pracovných miest sú predmetom výzvy Programu rozvoja vidieka, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do31. 8. 2008 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 1,5 mil. SKK.
Regionálny rozvoj 30-04-2008

PRV 2007-13 / LEADER: Integrované stratégie rozvoja a chod MAS v decembri 2008 (2008/PRV/04)

Dva týždne v decembri 2008 budú mať čas predkladať vybrané spoločné zoskupenia verejného a súkromného sektora slovenského vidieka projekty integrovaných stratégií rozvoja územia a chod miestnej akčnej skupiny z osi Leader.
Poľnohospodárstvo 16-04-2008

PRV 2007-13: 1.4 Zvýšeniehospodárskej hodnoty lesov (2008/PRV/05)

PPA otvorila ďalšie grantové kolo, v ktorom oprávnenými žiadateĺmi sú súkromníci obhospodarujúci lesy vo vlastníctve obcí, cirkví a súkromných vlastníkov. Termín vyprší 31. júla 2008.
Rozvojová politika 16-02-2008

PRV 2007-13: Opatrenia technickej pomoci (2008/PRV/03)

Technická asistencia má vymedzený okruh prijímateľov - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárska platobná agentúra a Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Regionálny rozvoj 13-02-2008

PRV 2007-13: Vzdelávanie a poradenstvo pre vidiek (2008/PRV/02)

V druhej výzve sú opatrenia z dvoch osí zameraných na konkurencieschopnosť podnikov a diverzifikačné činnosti na vidieku a podporu obcí. V tejto výzve dominuje poradenstvo a vzdelávanie. Zber projektov na pracoviskách PPA začne 15. marca 2008 a potrvá priebežne.
Regionálny rozvoj 11-02-2008

PRV 2007-13: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (2008/PRV/01)

V prvej výzve sa pripája aj opatrenie z prioritnej osi 2, ktorá sa z veľkej časti venuje hlavne platbám za agroenvironment.
01-02-2008

PRV SR 2007-13: Modernizácia fariem (2008/PRV/01)

Výzva podporuje trojicu opatrení v poľnohospodárstve a lesníctve. Pri modernizácii fariem ide o projekty znižovania nákladov, zlepšovania pracovných podmienok na farmách, modernizácie a zavádzania IKT. Dotácie podporia výstavbu, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov i skladov a prispejú k zniživaniu strát.
Regionálny rozvoj 07-06-2007

MP SR: Farmári o eurofondy pre vidiek napriek časovému sklzu neprídu

V máji 2007 schválila Komisia Švédsku a ČR ako prvým programy pre rozvoj vidieka na 2007-2013. Na Slovensku následne rezonovala kritika voči MP SR, že v rokovaniach mešká a farmári vyjadrili obavy, že o prostriedky prídu.