TÉMA: regaionalny

Regionálny rozvoj 07-03-2007

Nový poradný orgán pre regionálny rozvoj

Nový poradný orgán ministerstva výstavby má prispieť najmä k čo najefektívnejšiemu využívaniu prostriedkov zo ŠF a transferu vedeckého know-how do praxe.