TÉMA: romovia

romovia stereotypy
Sociálna politika 07-04-2017

Akí my Rómovia nie sme. Odpovede na zlé klišé

Za posledných dvadsať rokoch som si vypočul mnoho stereotypov o Rómoch. Tu sú moje odpovede na „najlepšie“ z nich. Valeriu Nicolae je zvláštny zástupca generálneho tajomníka Rady Európy pre rómske záležitosti.   Rómovia majú magické schopnosti. Sú nebezpeční, môžu vás začarovať alebo...
Sociálna politika 06-09-2013

Nesplnené sľuby: Diskriminácia vo vzdelávaní

Tisícky rómskych detí na Slovensku začínajú nový školský rok v oddelených triedach a školách. Nečinnosť slovenskej vlády ohľadom pokračujúcej segregácie rómskych znamená udržiavanie nezákonného stavu, uvádza Amnesty International vo svojej správe.
Kultúra a médiá 16-08-2011

Kritický štvrťočník CVEK: Menšinová politika na Slovensku

Centrum pre výskum etnicity a kultúry prichádza s novým číslom svojho kritického štvrťročníka menšinovej politiky na Slovensku.
Sociálna politika 13-04-2011

Rómska cestovná mapa

„Európska únia napokon podniká rozhodný krok k zlepšeniu života miliónov európskych Rómov. Radšej než navrhnúť veľkolepý plán pre akciu na úrovni EÚ, Európska komisia v nedávno vydanom „Rámci EÚ pre vnútroštátne stratégie integrácie Rómov do roku 2020“ vyzýva členské štáty, aby napísali svoj vlastný plán.“
Sociálna politika 01-10-2009

Brusel by nemal niesť kľúčovú zodpovednosť za integráciu Rómov na Slovensku

Postavenie Rómov výrazne ovplyvnilo prístupový proces Slovenska do Európskej únie a Komisia vo svojich pravidelných hodnoteniach neustále upozorňovala na nedostatky v oblasti dodržiavania ľudských práv. Autorky analýzy „Odpoveď je na Slovensku, nie v Bruseli“ (EÚ a integrácia Rómov na Slovensku) sa na problematiku pozreli opačne a skúmali mieru vplyvu vstupu SR do EÚ na jej menšinové politiky a zo svojho štúdia vyvodili niekoľko okruhov záverov a odporúčaní.
Sociálna politika 16-08-2007

Stratégie integrácie Rómov v Banskobystrickom kraji

Dokument je výsledkom dvojročnej spolupráce neformálneho medzisektorového regionálneho partnerstva so splnomocnenkyňou vlády pre rómske komunity.
Sociálna politika 26-02-2007

Správa o životných podmienkach rómskych domácností na Slovensku

Správa mapuje na základe rozsiahleho empirického výskumu životné podmienky Rómov na Slovensku.
Rovnosť šancí 12-06-2006

Tradícia a zdravie Rómov

Analýza sa venuje zdravotným a stravovacím návykom Rómov v kontexte ich tradícií a existencie ako marginalizovanej časti populácie.
Rovnosť šancí 31-05-2006

Skvelé plány

Vstup do EÚ mal za cieľ zlepšiť život najmarginalizovanejšej menšiny v Českej republike. Nestalo sa. Analýza sa venuje situácii Rómov v EÚ so zameraním na Českú republiku a identifikuje hlavné problémy menšiny v krajine.
Sociálna politika 03-01-2006

Matrix po slovensky alebo diskriminácia na pracovnom trhu: Fakty a mýty

Autorka hodnotí prekážky, ktorým musia čeliť Rómovia na trhu práce, ako aj efektivitu niektorých nástrojov na ich prekonávanie.
Sociálna politika 02-11-2005

Pracovné mýty a Rómovia

Autorka konfrontuje súčasný život Rómov na Slovensku so situáciou v minulosti. Chcú Rómovia vôbec pracovať? Majú projekty EÚ na zlepšenie kvality života Rómov význam?
Rovnosť šancí 01-08-2005

Základná faktografia o holocauste Rómov na Slovensku v rokoch 1939 – 1945

Široká verejnosť iba okrajovo pozná faktografiu druhej svetovej vojny. Výraz holocaust nie je neznámy, ale iba málokto ho spája s rómskou populáciou. Množstvo zločinov, spáchaných na Rómoch, však dodnes nebolo vyriešených.
Rovnosť šancí 28-07-2005

Rovnost evropských občanů v praxi – Romové a kočovníci

Napriek tomu, že Európska únia bojuje proti väčšine foriem diskriminácie, sama de facto nepriamo diskriminuje niektorých svojich občanov, a to predovšetkým tých, ktorí sa môžu najmenej brániť, pretože práve ich chudoba či nízka vzdelanosť, ktoré sú hlavnými dôvodmi tejto diskriminácie, im ich pozíciu výrazne komplikuje. Prináša európske občianstvo rovnaké výhody všetkým občanom EÚ?
Rovnosť šancí 08-04-2005

Čo je Dekáda rómskeho začleňovania

Iniciatívu pod názvom "Dekáda rómskeho začleňovania” prijali vlády deviatich európskych štátov a podporuje ju Inštitút otvorenej spoločnosti, Svetová banka, Európska komisia a ďalší partneri. Predstavuje prvú medzinárodnú kampaň za zmenu postavenia Rómov v Európe a poskytuje rámec pre vlády v strednej a východnej Európe pri ich činnostiach zameraných na integráciu Rómov.
Rovnosť šancí 25-01-2005

Slovenskí Rómovia: mýty odhalené

Nová štúdia ukazuje, že rómska komunita na Slovensku je menšia a integrovanejšia, než by sa čakalo.
Sociálna politika 15-01-2005

Rómovia v rozširujúcej sa Európe: prelomenie kruhu chudoby

Publikácia porovnáva pozíciu rómskych komunít vo viacerých krajinách a navrhuje efektívnu politiku pre zlepšenie ich postavenia.
Rovnosť šancí 25-11-2004

Chudoba a životné prostredie – prípad marginalizovaných rómskych osád

Autor sa v analýze zaoberá teoretickými otázkami distribúcie environmentálnych pozitív a negatív, opisuje situáciu v marginalizovaných rómskych osadách ktorú označuje ako príklad environmentálnej diskriminácie a zameriava sa na problematiku zvyšujúceho sa tlaku na životné prostredie zo strany samotných Rómov. Venuje sa aj možnostiam, ako pristupovať k problematike vzťahu chudoby a životného prostredia.
Rovnosť šancí 24-11-2004

Diskriminácia Rómov v prístupe k vzdelávaniu

Analýza hodnotí situáciu prístupu rómskeho obyvateľstva na Slovensku k vzdelávaniu, na základe konkrétnych príkladov upozorňuje na najpalčivejšie problémy a navrhuje možné riešenia.
Rovnosť šancí 23-11-2004

Aspekty porušovania práv Rómov na bývanie

Analýza je založená na výskume Nadácie Milana Šimečku (NMŠ) v rámci projektu „Obhajoba práv Rómov na bývanie na Slovensku“, s cieľom zmapovať najvážnejšie praktické a právne problémy, dotýkajúce sa Rómov v oblasti prístupu k právu na bývanie; iniciovať strategické súdne konania, vytvoriť tréningový manuál na obhajobu práv Rómov na bývanie a uskutočniť tréningy pre rómskych aktivistov, zamerané na obhajovanie svojich práv na bývanie.
Rovnosť šancí 19-11-2004

Diskriminácia Rómov na trhu práce

Autorka sa v analýze venuje problematike diskriminácie rómskeho obyvateľstva na slovenskom trhu práce a porovnáva ju so situáciou uplatňovania sa národnostných a etnických menšín na celoeurópskom pracovnom trhu.
Rovnosť šancí 01-10-2004

Rómska téma medzi etnológiou a sociológiou

Autor sa v analýze zaoberá postupným prienikom rómskej tematiky do sociálnych vied.
Rovnosť šancí 21-09-2004

Rómovia na ceste do Európskej únie

Analýza sa zaoberá príčinami migrácie Rómov zo Slovenska a postojmi rómskej komunity k Slovensku, integrácii a k Európskej únii.
Rovnosť šancí 20-09-2004

Správa o národnej stratégii menšinového vzdelávania

Analýza sa zaoberá prístupom k vzdelávaniu menšín, a najmä rómskej menšiny na Slovensku a Sprievodnou správou o národnej stratégii menšinového vzdelávania, vypracovanej Európskym monitorovacím centrom pre rasizmus a xenofóbiu v rámci projektu RAXEN.
Rovnosť šancí 20-09-2004

Rok 2003: Prístupy Slovenska k riešeniu rómskej problematiky

Analýza hodnotí kroky smerom k riešeniu rómskej problematiky na Slovensku v roku 2003.