TÉMA: rovnosť

Kultúra a médiá 04-05-2012

Ženské stereotypy: Čas na reflexiu v médiách

EÚ zvažuje zavedenie kvót pre ženy vo vedení spoločností. Niečo podobné by bolo treba zvážiť aj pri médiách, hovorí Klaus Heeger.
Sociálna politika 17-04-2009

Rodové rozdiely v domácich povinnostiach – príčiny a dôsledky

Pri redukcii rodových rozdielov pri domácich prácach zohrávajú podstatnú úlohy vlády, firmy, ale aj jednotlivci, píše doktorka Claire Schaffnit-Chatterjee v marcovej analýze pre DB Research, výskumnú vetvu Deutsche Bank.
Rovnosť šancí 07-03-2008

Na ceste k rovnosti

Cieľom projektu "Na ceste k rovnosti" je prispieť k eliminácii diskriminácie, a to využívaním viacúrovňových interdisciplinárnych prístupov, ktoré prepájajú právne, sociologické, psychologické, mediálne a iné súvislosti. Projekt využíva viac rôznorodých aktivít (výskum, tréningy, publikácie, mediálna kampaň...) zameraných na rôzne cieľové skupiny (široká a odborná verejnosť, zástupcovia/kyne komunít a MVO, tvorcovia/kyne politík, osoby s rozhodovacími právomocami...), ktoré sa budú vzájomne dopĺňať.
Rovnosť šancí 18-02-2008

Tu a teraz: sondy do života žien 45+

Inštitút pre verejné otázky vydal novú publikáciu nazvanú Tu a teraz: sondy do života žien 45+, ktorej editorkou je Zora Bútorová. Publikácia je kolektívnym dielom šiestich autoriek a vychádza v rámci projektu Plus pre ženy 45+ Iniciatívy Spoločenstva EQUAL č. 95/04-I/33-4.1, ktorý je financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu. Ide o druhú zo šiestich výskumných štúdií pripravovaných v rámci tohto projektu. Kľúčovým poznávacím nástrojom všetkých štyroch prípadových štúdií boli hĺbkové pološtandardizované rozhovory s respondentkami v štyroch odlišných regiónoch a sociálnych prostrediach.
Sociálna politika 25-01-2008

Rodová rovnosť a jej dôsledky v EÚ

Rodová rovnosť a jej dôsledky na Európsku Úniu Eva Fodor z Centrálnej Európskej univerzity skúmala vývoj „fenoménu rodovej rovnosti”, publikované v maďarskom magazíne „Analyst”.
Sociálna politika 10-07-2007

Eurofondy zabúdajú na zdravotne postihnutých

Nadácia SOCIA upozorňuje, že príjemcovia finančných prostriedkov z EÚ nemusia stavať bezbariérové zariadenia verejných služieb a ani v existujúcich zariadeniach takéto bariéry zmierňovať.
Rovnosť šancí 12-07-2006

Ženy – teória a prax

Autorka skúma príčiny nedostatočného presadzovania sa žien vo verejnom živote - v práci, politike či kultúre. Jednu z príčin vidí v pasivite a váhavosti samotných žien.
Rovnosť šancí 14-06-2006

Billboardy plné mužov

Ďalšia analýza zo série Voľby 2006 - Rodové aspekty sa v súvislosti s predvolebnou kampaňou na Slovensku venuje stereotypnému zobrazovaniu žien a ich verejného pôsobenia.
Sociálna politika 16-01-2006

Diskriminácia v zamestnaní na základe sexuálnej orientácie na Slovensku

Analýza vychádza z prieskumu skúseností lesbických žien, gejov, bisexuálov a bisexuálok s diskrimináciou, násilím, obťažovaním a vylučovaním z väčšinovej spoločnosti.
Sociálna politika 11-01-2006

Ženy na trhu práce na Slovensku

Analýza skúma vzdelanostnú úroveň na Slovensku, venuje sa problematike zamestnanosti a zamestnaneckej segregácie, nerovnakého odmeňovania a nezamestnanosti na Slovensku z pohľadu rodovej rovnosti. Prináša konkrétne návrhy na dosiahnutie rovnosti príležitostí medzi mužmi a ženami na pracovnom trhu.
Sociálna politika 09-01-2006

Ženy na trhu práce

Analýza sa zaoberá skutočnosťou, že priepasť medzi mužmi a ženami na trhu práce je aj naďalej veľká vo všetkých krajinách Európskej únie, zamestnanosť žien je vo všeobecnosti nižšia, ženy sú nezamestnané dlhší čas než muži, sú slabšie platené a ich pracovné miesta sú neistejšie. Ako danú situáciu riešiť?
Rovnosť šancí 22-06-2005

Rodová dimenzia predvstupovej pomoci Európskej únie

Záujmové združenie žien Aspekt v spolupráci s Gender Studies (Praha) a s podporou regionálneho zastúpenia Nadácie Heinricha Bölla v Poľsku realizovalo v rokoch 2004 - 2005 rodový audit predvstupovej pomoci EÚ. Projekt bol zameraný aj na monitorovanie postojov a informácií o rovnosti príležitostí, ktoré majú k dispozícii zástupkyne a zástupcovia agentúr pracujúcich so štrukturálnymi fondmi.
Rovnosť šancí 15-05-2005

Slovensko na chvoste v oblasti rodovej rovnosti

Vo svetle správy Inštitútu pre otvorenú spoločnosť o stave rodovej rovnosti v nových členských krajinách a v kandidátskych krajinách hodnotí autorka príčiny veľmi zlého stavu na Slovensku.