TÉMA: separovanie a samosprava

Obehová ekonomika 14-10-2011

Budúci úspech separovaného zberu závisí od spolupráce a nastavenia financovania

Separovaný zber odpadu priamo od občanov z veľkej časti financujú samotné obce a mestá. Počas prípravy nového zákona o odpadoch je preto potrebné zhodnotiť doterajšie skúsenosti a budúce financovanie triedeného zberu nastaviť na ich základe. Len tak sa budú môcť aj ďalšie obce inšpirovať úspešnými príkladmi.
Obehová ekonomika 13-10-2011

Podpora separovaného zberu odpadov od občanov musí mať absolútnu prioritu

Výkonný riaditeľ priemyselného združenia SLICPEN Miroslav Jurkovič navrhol možnosti pre zlepšenie systému financovania triedeného zberu odpadov na Slovensku, objasnil čo prinesie ďalšie rozšírenie zodpovednosti výrobcov a ako zvýšiť separovanie odpadu u občanov.
Obehová ekonomika 13-10-2011

UNEP: EÚ mrhá 99 percentami svojich high-tech kovov

Podľa Ernsta Ulricha von Weizsäckera Európa nemôže obviňovať Čínu z toho, že obmedzuje export svojich vzácnych zemín, keď sami recyklujeme menej ako 1 % kovov potrebných pre high-tech technológie.
Vonkajšie vzťahy 11-10-2011

Kde končí vyseparovaný odpad?

Zatiaľčo sa EÚ snaží podporiť recykláciu odpadu u svojich občanov aj firiem, zostáva najväčším exportérom odpadu. K zníženiu závislosti na dovoze surovín prostredníctvom účinnejšieho opätovného použitia a recyklácie je preto dôležité vytvárať komplexné schémy separovania a zhodnocovania odpadov.
Obehová ekonomika 10-10-2011

Pripravovaný zákon o odpadoch prinesie „novú filozofiu“ a zmeny na obecnú úroveň

Európska smernica o odpadoch, ktorú transponujeme pripravovaným zákonom o odpadoch, prinesie obciam mnohé zmeny v oblasti nakladania s odpadmi. Cieľom bude zaviesť novú hierarchiu odpadového hospodárstva a znížiť stále rozšírené skládkovanie.