TÉMA: separovanie

InzerciaKomerčný obsah
Obehová ekonomika 04-07-2014

Na Pohode sa bude počítať každá plechovka

Už po ôsmy krát prispeje ENVI-PAK k čistote najväčšieho slovenského letného festivalu BAŽANT POHODA. Stavať sa budú aj hrady z prázdnych plechoviek.

Slovensko údajne exceluje v zbere bateriek

Slovensko dosahuje výnimočne vysokú mieru zberu použitých prenosných batérií a prekračuje minimálne limity podľa smernice EÚ. Bližší pohľad na dostupné údaje ale naznačuje problém so získaním spoľahlivých dát a ich overením, čo súvisí aj s chýbajúcou rozšírenou zodpovednosťou výrobcov.
Jadrová energia 24-10-2013

Rozšírená zodpovednosť výrobcov pomáha pri implementácii smerníc

Princíp rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ktorý sa úspešne uplatňuje naprieč Európou, sa má aj na Slovensku zaviesť na všetky komodity odpadu. Dôjde tiež k prísnejšej regulácii oprávnených organizácií a kolektívnych systémov formou ich autorizácie.
Obehová ekonomika 22-10-2013

Zákon o odpadoch pôjde cestou pozitívnej motivácie k separovaniu

Nový zákon o odpadoch, ktorý by mohol začať platiť od roku 2015, naberá kontúry. Zástupcovia obcí i ďalší odborníci v oblasti odpadového hospodárstva sa zoznámili s jeho pracovnou štruktúrou a podstatnými zmenami, ktoré prinesie.
Regionálny rozvoj 21-10-2013

Na kvalitu životného prostredia pôjde viac peňazí

Financovanie odpadových aktivít z eurofondov bolo jednou z tém na konferencii Samospráva a separovaný zber 2013. Podľa návrhu budúceho OP Kvalita životného prostredia by sa suma prostriedkov určená na environmentálne projekty mala oproti súčasnosti zvýšiť.
InzerciaKomerčný obsah
Obehová ekonomika 11-10-2013

Uplatňovanie princípu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov je štandardným európskym riešením podpory triedeného zberu

Viac ako 200 účastníkov odbornej konferencie Samospráva a separovaný zber 2013 sa zhodlo, že zavedenie princípu Rozšírenej zodpovednosti výrobcov (starostlivosť výrobcu o obal/výrobok od štádia jeho vývoja až po štádium konca jeho životnosti), ktorý má obsahovať pripravovaný zákon o odpadoch, je najlepším riešením na dosiahnutie európskeho štandardu v oblasti podpory triedeného zberu a zhodnocovania odpadov a zodpovedá praxi a trendom vyspelých krajín Európskej únie.
Obehová ekonomika 14-11-2012

Analýza stavu separovaného zberu v mestách a obciach SR za rok 2011

Oprávnená organizácia ENVI-PAK zhromažďuje údaje o stave odpadového hospodárstva v Slovenskej republike už od svojho vzniku, t.j. od roku 2003. Hlavnou motiváciou bola nutnosť poznania reálneho stavu nakladania s komunálnymi odpadmi. Aby bolo možné rozvíjať systém separovaného zberu na úrovni samospráv, je nevyhnutné mať k dispozícii relevantné informácie.
Obehová ekonomika 13-11-2012

Separovaný zber treba prispôsobiť špecifikám a ďalej rozvíjať

Predstavitelia samospráv i firiem potvrdili, že medzi hlavné podmienky kvalitného systému separovaného zberu odpadov od občanov patrí zohľadnenie lokálnych špecifík, dôkladná analýza, kvalitné predpisy, osveta a motivácia občanov a tiež finančná podpora pre ďalší rozvoj systému.
Obehová ekonomika 12-10-2011

Analýza súčasného stavu separovaného zberu odpadu v SR

Slovenské obce a mestá zapojené do priamej podpory separovaného zberu vyprodukovali v roku 2010 menej odpadu na obyvateľa ako je štatistický priemer v rámci SR a zároveň z neho vytriedili viac odpadu než bol priemer na obyvateľa.
Vonkajšie vzťahy 11-10-2011

Kde končí vyseparovaný odpad?

Zatiaľčo sa EÚ snaží podporiť recykláciu odpadu u svojich občanov aj firiem, zostáva najväčším exportérom odpadu. K zníženiu závislosti na dovoze surovín prostredníctvom účinnejšieho opätovného použitia a recyklácie je preto dôležité vytvárať komplexné schémy separovania a zhodnocovania odpadov.
InzerciaKomerčný obsah
Obehová ekonomika 07-10-2011

Najlepšie separujúcim mestom je Liptovský Mikuláš

Na konferencii Samospráva a separovaný zber 2011, ktorú zorganizovala oprávnená organizácia ENVI-PAK, prebehlo vyhlásenie výsledkov súťaže o najlepšie separujúce mestá a obce v SR. Víťazi si rozdelili ceny v hodnote 10.500 eur.
Podnikanie 30-06-2009

Budča a okolité obce začali separovať odpad

Obyvatelia regiónu obce Budča môžu od jari tohto roka separovať odpad. Obce sa rozhodli využiť medzinárodný model, ktorého cieľom je zaviesť dlhodobo udržateľný systém separovaného zberu odpadu v samosprávach. Podľa zákona, každá obec na Slovensku musí umožniť občanom separovať najneskôr do 1. januára 2010.
Obehová ekonomika 22-01-2009

Finančná kríza ohrozuje aj separovanie odpadu

Svetová finančná kríza sa podpisuje pod zdražovanie služieb separovaného zberu odpadov. Niektoré slovenské firmy prejavili vôľu finančne pomôcť samospráve, aby obyvatelia Slovenska nemuseli platiť vyššie poplatky za zber a triedenie komunálneho odpadu.
Obehová ekonomika 28-07-2008

Hudobný festival = 13,6 tony separovaného odpadu

Populárny slovenský hudobný festival Pohoda sa toho roku niesol aj v znamení ekológie – viac ako pätina odpadov bola na ňom separovaná.