TÉMA: sia

Sociálna politika 15-12-2009

Podniky môžu na vzdelávanie zamestnancov využiť 30 miliónov eur

Sociálna implementačná agentúra (SIA) včera vyhlásila výzvu zameranú na podporu zamestnanosti zvyšovaním adaptability pracovníkov. Podniky môžu využiť 30 miliónov eur.
Sociálna politika 30-11-2009

V decembri zverejnia štyri výzvy v rámci OP ZaSI

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny aktualizovalo časový harmonogram výziev vyhlasovaných v rámci operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia platný na rok 2009. Na december sú naplánované ešte štyri výzvy.
Sociálna politika 19-11-2009

Stredné a veľké podniky môžu zvýšiť adaptabilitu zamestnancov

Sociálna implementačná agentúra vydala výzvu zameranú na subjekty Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadatelia môžu predkladať projekty na zvýšenie vedomostí a zručností a udržanie zamestnateľnosti a adaptability zamestnancov vrátane manažérov.
Sociálna politika 09-11-2009

Vyššie územné celky môžu reagovať na výzvu už len do konca novembra

Vyššie územné celky zatiaľ nereagovali na výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratnú finančnú podporu projektov na systematické a koordinované riadenie a implementáciu inovačných nástrojov v regiónoch, vo väzbe na štátne inovačné politiky a stratégie. Sociálna implementačná agentúra (SIA) upozorňuje, že uzávierka je 30. novembra 2009.
Sociálna politika 23-07-2009

SIA uskutočnila štyri semináre o čerpaní eurofondov

V polovici júla sa v Košiciach uskutočnil prvý seminár pre úspešných žiadateľov k výzve zameranej na podporu začínajúcich podnikateľov. Okrem toho SIA v troch mestách usporiadala semináre pre potenciálnych záujemcov o čerpanie nenávratného finančného príspevku na podporu tvorby a udržania pracovných miest v oblasti cestovného ruchu.
Sociálna politika 18-06-2009

SIA organizuje semináre k výzvam na podporu vzdelávania MVO a podporu cestovného ruchu

Sociálna implementačná agentúra organizuje informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty na podporu rozvoja ľudských zdrojov mimovládnych organizácií a cestovného ruchu.
Sociálna politika 16-06-2009

Štrnásť miliónov eur pre mimovládne organizácie

Sociálna implementačná agentúra vydala výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov verejnej správy a mimovládnych organizácií. O podporu z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu môžu žiadať do 17. augusta 2009. Na výzvu je vyčlenených 14 miliónov eur.
Podnikanie 16-06-2009

Drobní podnikatelia môžu čerpať 10 mil. eur na podporu zamestnanosti

Mikro, malí a strední podnikatelia a živnostníci môžu reagovať na výzvu, ktorú vyhlásilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny v gescii Sociálnej implementačnej agentúry a predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu zamestnanosti, udržania a rozvoja nových pracovných miest a ďalší rozvoj drobného podnikania v oblasti cestovného ruchu. Úspešné projekty podporia celkovou sumou 10 mil. eur. Výzva trvá do 24. augusta 2009.
Sociálna politika 26-05-2009

SIA posunula uzávierku predkladania žiadostí o NFP na koniec júna

Sociálna implementačná agentúra (SIA) posunula uzávierku výzvy DOP-SIA-2009/1.2.1/01 na 30. jún 2009. Dôvodom je zadanie merateľných ukazovateľov vo výzve v súlade s ITMS (monitorovacím systémom na čerpanie eurofondov).
Sociálna politika 03-04-2009

Radovan Maxin: Poskytnuté finančné prostriedky môžu firmám pomôcť zmierniť dôsledky globálnej finančnej krízy

S riaditeľom odboru komunikácie Sociálnej implementačnej agentúry (SIA) Radovanom Maxinom, riaditeľom odboru komunikácie a publicity Sociálnej implementačnej agentúry sme sa rozprávali o nedávno vyhlásenej výzve na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.
Sociálna politika 26-03-2009

SIA vyzýva k predkladaniu žiadostí o NFP na podporu tvorby a udržania pracovných miest

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.
Sociálna politika 09-03-2009

Aktuálny stav spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI

Koncom februára 2009 zasadala výberová komisia, ktorá je poradným orgánom riadiacich orgánov počas hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci spoločnej výzvy (DOP2008-SIP001) operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).
Sociálna politika 05-03-2009

SIA zverejnila upravený harmonogram výziev na rok 2009

Sociálna implementačná agentúra zverejnila upravený časový harmonogram na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok.
Sociálna politika 27-02-2009

Prijímatelia nenávratného finančného príspevku absolvovali školenie

Sociálna implementačná agentúra 23. – 25. februára 2009 usporiadala tri odborné semináre pre prijímateľov nenávratného finančného príspevku. Ich cieľom je zabezpečiť optimálnu realizáciu projektu, ako aj jeho úspešné ukončenie.
Sociálna politika 12-01-2009

Harmonogram výziev SIA na rok 2009

Sociálna implementačná agentúra vydala na svojich stránkach harmonogram výziev na rok 2009.
Sociálna politika 19-12-2008

Rozdalo sa niekoľko miliónov z európskych peňazí

Slovenská implementačná agentúra (SIA) publikovala zoznam úspešných žiadateľov o nenávratné finančné príspevky z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Šlo o projekty v rámci dvoch výziev, na ktoré bol vyčlenený balík 661 mil. slovenských korún.
Sociálna politika 21-10-2008

SIA hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Sociálna implementačná agentúra chce do rozhodovania o prideľovaní nenávratných finančných príspevkov vniesť viac transparentnosti a súčasne eliminovať možné konflikty záujmov. Preto hľadá odborníkov, ktorí budú nestranne posudzovať žiadosti a pridelenie grantov pre projekty, ktoré sú zamerané na podporu začínajúcich mikro, malých a stredných podnikateľov.
Sociálna politika 02-10-2008

Rok 2010 zrejme v znamení boja proti chudobe a sociálnej exklúzii

Dnes sa stretnú ministri sociálnych vecí a rodiny, aby diskutovali o viacerých otázkach, medzi nimi aj o návrhu vyhlásiť rok 2010 za Európsky rok boja proti chudobe a sociálnej exklúzii. Na zasadnutí Rady sa zúčastní aj komisár Špidla.
Sociálna politika 18-09-2008

Prvý „summit Rómov“ bol kontroverzný

Podujatie, ktoré zorganizoval komisár Špidla, prilákalo pozornosť mnohých účastníkov, no nevyústilo do žiadnych politických iniciatív. Ukázalo, ako veľmi odlišné sú názory jednotlivých diskutujúcich.
Sociálna politika 12-09-2008

Švédsko chce zamestnávať mladých ľudí

Švédsko je vo jednou z krajín EÚ s najvyššou mierou zamestnanosti nielen mladých ľudí, ale aj žien. Kľúčom úspechu je v vysoký záujem obyvateľstva o celoživotné vzdelávanie, najvýšší v rámci EÚ-27. Včera sa v Helsinborgu diskutovalo, ako tento trend udržať.
Sociálna politika 11-09-2008

Taliani sa budú učiť, ako na projekty ESF

V októbri sa v talianskom Miláne uskutoční seminár, ktorý má prispieť k lepšiemu manažmentu projektov financovaných z Európskeho sociálneho fondu. Hlavným cieľom je posilniť schopnosť čerpať európske prostriedky určené na projekty v sociálnej oblasti.
Podnikanie 05-09-2008

Sociálni partneri sa dohodli na revízii smernice

Sociálni partneri sa dohodli na kompromisnom stanovisku k revízii Smernice o Európskych radách práce. Komisia v minulosti pohrozila, že ak k dohode nedôjde, novelizácia smernice sa uskutoční aj bez ich pripomienok.
Podnikanie 03-09-2008

Začínajúci podnikatelia môžu požiadať o príspevok

Malé firmy a živnostníci, ktorí nepodnikajú dlhšie ako tri roky a nesídlia v Bratislavskom samosprávnom kraji, môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok. Vybrané projekty budú podporené celkovou sumou 600 mil. Sk. Výzva je otvorená takmer do konca novembra.
Sociálna politika 26-08-2008

Mzdy v nových členských krajinách rastú rýchlejšie

Platy v nových členských krajinách rástli trojnásobne rýchlejšie, než v „starej“ EÚ-15, najrýchlejšie však v Rumunsk, Bulharsku a v baltských krajinách.