TÉMA: špidla

Sociálna politika 26-06-2009

Špidla vyzýva k väčšej podpore mladých nezamestnaných

Komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla včera (25. júna) vyzval členské štáty, aby urobili viac na ochranu mladých ľudí, ktorí čelia nezamestnanosti. Zároveň zopakoval niekoľko návrhov ako bojovať proti kríze na pracovnom trhu.

Balík nástrojov pre konkurencieschopnú Európu a zodpovedné podnikanie

CSR Europe pod záštitou komisárov Güntera Verheugena a Vladimíra Špidlu na stretnutí 80 členských spoločností v Bruseli zverejnili Balík nástrojov pre konkurencieschopnú a zodpovednú Európu.
Sociálna politika 09-10-2008

Spoločne proti chudobe

Európska komisia predstavila sériu spoločných princípov, ktoré majú pomôcť členským krajinám bojovať proti chudobe. Stoja na troch princípoch: finančný príjem, pracovné príležitosti, kvalita služieb.
Sociálna politika 30-09-2008

V Paríži sa hovorilo o diskriminácii

V Paríži sa uskutočnil druhý výročný Európsky summit rovnosti príležitostí. Diskutovalo sa o stratégii EÚ pre boj proti diskriminácii. Podľa prieskumu Eurobarometra, Európania pokladajú za najčastejšie príčiny diskriminácie sexuálnu orientáciu, zdravotné postihnutie, náboženské vyznanie a vek.
Regionálny rozvoj 22-05-2008

Kohézna politika: víťazia výskum, inovácie a IKT

Schvaľovací maratón eurofondových programov pre roky 2007 - 2013 má Európa za sebou. Posledne Brusel dával zelenú pre talianske dokumenty a viaceré z plejády cezhraničných programov. Teraz Komisia začína analyzovať ich možné dopady. Premiantom v eurodotáciách sa stali inovácie a výskum.
Sociálna politika 27-02-2008

Firmy musia odbremeniť pracovníkov

Štvrtinu pracovníkov EÚ trápi bolesť chrbta či svalov. Európska agentúra oceňovala spoločnosti, ktoré takýmto problémom najlepšie predchádzajú.
Sociálna politika 18-12-2007

Kampaň za lepšiu predškolskú starostlivosť

Výsledky kampane za lepšiu predškolskú starostlivosť o deti prezentovali komisárovi pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí poslanci zo socialistickej frakcie v EP.
Sociálna politika 19-10-2007

Flexikurita: podnikatelia a odborári sa dohodli

Európski sociálni partneri sa dohodli na kľúčových princípoch vedúcich k „flexikurite“ pracovného trhu v jednotlivých členských krajinách. Kompromis sa zrodil na kľúčovom stretnutí s lídrami EÚ v Lisabone. Končia sa tak mesiace vzájomného hašterenia sa.
Sociálna politika 18-10-2007

Komisia: Ako na chudobu?

Komisia vo svojom čerstvom komuniké stanovuje odporúčania pre členské krajiny, akým spôsobom znovu integrovať marginalizované spoločenské vrstvy do pracovného procesu s cieľom naplniť jeden s cieľov Lisabonskej stratégie, konkrétne eliminovať chudobu.
Veda a inovácie 16-10-2007

Imigrantov potrebujeme. Chceme ich?

Európa čelí problému nedostatku pracovnej sily. Komisia navrhuje riadenú migráciu z nečlenských krajín, slovenský premiér súhlasí.
Sociálna politika 10-10-2007

Dôchodky si zatiaľ cez hranice neprenesieme

9. októbra 2007 predstavila Komisia revidovaný návrh smernice o doplnkových právach pracovníkov. Pôvodný návrh počítal s ich (cezhraničnou) prenositeľnosťou z jednej schémy do druhej, avšak poslanci EP ich nepodporili a celý návrh vrátili na prepracovanie.
Podnikanie 25-09-2007

V. Špidla: Sociálne zodpovedné správanie je silným politickým princípom

S českým komisárom pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí sme hovorili o výhodách sociálne zodpovedného správania sa firiem a o flexikurite, teda o konceptoch, ktoré sú aj napriek podpore Komisie v nových členských krajinách pomerne neznáme.
Sociálna politika 07-06-2007

Neobsadené pracovné miesta v EÚ imigrantom?

Portugalsko, nadchádzajúca predsednícka krajina EÚ, sa vyjadrilo, že bude tlačiť na „realistický“ prístup k legálnej migrácii. mal by brať do úvahy sociálnu inklúziu, ale aj prísne hraničné kontroly. Migrácia tak môže pomôcť prekonať krízu nedostatku pracovníkov.
Sociálna politika 27-04-2007

Dohoda o boji proti obťažovaniu na pracovisku

Zástupcovia zamestnávateľov a obchodných únií odobrili dohodu o boji proti obťažovaniu na pracoviskách a násiliu páchanom v práci. Ide o dohodu podpísanú sociálnymi partnermi podľa princípu Európskeho sociálneho dialógu, ktorý bol ustanovený pred 20 rokmi.
Veda a inovácie 10-04-2007

Nová kohézna politika: asi 200 mld. eur na investície v rámci Lisabonu

Dokumenty, v ktorých sa stanovujú priority členských štátov (NSRR) pre politiku súdržnosti boli Komisii doručené v lehote stanovenej v jej predpisoch. Komisia teraz národné rámce skúma.
Sociálna politika 03-11-2006

Starneme – čo s tým?

12. október zverejnila EK oznámenie venované vývoju populácie. V ňom navrhuje zneškodniť časovanú demografickú bombu. Koncom októbra už zasadli odborníci na spoločnom demografickom fóre.
Sociálna politika 13-10-2006

Špidlov boj proti „demografickej kríze“

Viac detí, viac odpracovaných rokov, vyššia produktivita práce, dobre riadená imigrácia a „udržateľné“ verejné financie. To je päť liekov na demografickú krízu, ktoré ponúka Oznámenie Komisie predložené komisárom Špidlom.
Sociálna politika 04-10-2006

UNICE proti harmonizácii pracovného práva

Návrh zelenej knihy Komisie k reforme pracovného práva, ktorý dostal EurActiv k nahliadnutiu, sa stretol s ostrou kritikou zo strany zamestnávateľov, ktorí sa obávajú celoeurópskej harmonizácie v regulovaní pracovnej sily.
Sociálna politika 02-10-2006

Prvý celoeurópsky veľtrh práce

Takmer 300 európskych miest sa zapojilo do 1. celoeurópskeho veľtrhu práce, ktorý sa konal v piatok a sobotu.
Sociálna politika 08-08-2006

Ak chceš pracovať, nefajči

Komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a rovnosť príležitostí Vladimír Špidla potvrdil, že zamestnávateľ môže odmietnuť zamestnať fajčiara.
Veda a inovácie 19-07-2006

Mobilita má pomôcť reštrukturalizácii ekonomiky

Komisia a Výbor regiónov sa spojili, aby podčiarkli svoje aktivity, týkajúce sa výziev, ktorým musia čeliť európske ekonomiky – mobilita pracovnej sily, reštrukturalizácia a kroky na regionálnej úrovni.
Sociálna politika 15-06-2006

Komisár Špidla: Európanom chýba mobilita

V exkluzívnom interview pre EurActiv zvýraznil komisár pre zamestnanosť a sociálne záležitosti Vladimír Špidla výzvy a príležitosti práce v inej krajine EÚ.
Sociálna politika 25-05-2006

Komisia podporuje „slušnú prácu“ vo svete

Komisia vydá komuniké, podporujúce základné práva pracujúcich všade na svete. Komisár Špidla vraví, že nebude použité na protekcionizmus.
Sociálna politika 02-05-2006

Komisia a sociálne služby

V oznámení o sociálnych službách všeobecného záujmu (SSVZ) Komisia zadefinovala, čo rozumie pod týmto pojmom a načrtla svoju pozíciu. Dokument sa nezaoberá zdravotnými službami a neobsahuje žiadnu politickú iniciatívu.