TÉMA: vidieka

Poľnohospodárstvo 28-05-2015

3 scenáre pre označovanie mliečnych výrobkov a menej bežného mäsa

Dodatočné náklady by mohli mať veľmi rozdielne dopady na výrobcov. Zároveň sa ich podstatná časť presunie na spotrebiteľov. Presné miery môžu kolísať v závislosti od odvetvia, príslušného členského štátu a stupňa vertikálnej integrácie a trhovej koncentrácie.
Poľnohospodárstvo 11-02-2015

Poľnohospodárska politika bude férovejšia, no nie jednoduchšia

Ani 18 mesiacov po prijatí reformy Spoločnej poľnohospodárskej politiky (SPP/CAP) nie je jasné, aké zmeny prinesie.

Slovensko sa sústredí na zvyšovanie potravinovej sebestačnosti

Koncepcia rozvoja potravinárskeho priemyslu plánuje väčší dôraz na živočíšnu a špecializovanú rastlinnú výrobu. Štátna politika má viesť aj k vytváraniu nových možností spolupráce s obchodnými reťazcami.
Regionálny rozvoj 09-03-2012

Program „Náš vidiek“ vytvorí 827 pracovných miest

Do programu Úradu vlády s názvom „Náš vidiek“ sa zapojilo takmer 900 obcí alebo združení obcí. Hodnotiaca komisia z nich vybrala 130 žiadostí v sume 1 203 619 eur.
Poľnohospodárstvo 03-02-2012

Briti žiadajú menšie platby pre farmárov

Britská Snemovňa lordov vyzýva Európsku komisiu na prehodnotenie Spoločnej poľnohospodárskej politiky (CAP). Komisia by mala podľa nej viac investovať do výskumu a znížiť priame dotácie pre farmárov.
Regionálny rozvoj 20-01-2012

Ako môže EÚ znižovať administratívne náklady pomoci?

Európska komisia v roku 2007 prezentovala akčný plán na zníženie administratívnej záťaže finančnej pomoci o 25 % do roku 2012. Štúdia ponúka konkrétne návody, ako to docieliť.
Ovzdušie 23-09-2011

Európsky vidiek sa vracia k drevu ako zdroju energie a práce

Drevo je v súčasnosti najviac používaným obnoviteľným zdrojom energie. Európska komisia sa však snaží nájsť ďalší spôsob ako regiónom pomôcť lepšie využívať potenciál energie z biomasy.
Regionálny rozvoj 26-02-2010

Menšie slovenské obce sú pri čerpaní eurofondov znevýhodnené

Obce, ktoré čerpajú prostriedky z Programu rozvoja vidieka si musia do svojich nákladov zarátať aj 19-percentnú daň DPH. Tá je totiž v tomto programe kvalifikovaná ako neoprávnený náklad a nedá sa preto odpočítať.
Poľnohospodárstvo 04-09-2008

Program rozvoja vidieka SR 2007-2013

Program je zameraný najmä na zvýšenie konkurencieschopnosti poľnohospodárstva a lesného hospodárstva, ochranu prírody a zlepšenie kvality života vo vidieckych oblastiach.
14-07-2008

PRV 3.2 Podpora činností v oblasti vidieckeho cestovného ruchu (2008/PRV/07)

Pôdohospodárska platobná agentúra, Sekcia projektových podpôr, prijíma do 30. 9. 2008 žiadosti o nenávratný finančný príspevok, v rámci Programu rozvoja vidieka, ktoré budú zamerané na podpru činnosti v oblasti vidieckeho cestovného ruchu.
14-07-2008

PRV 3. 1 Diverzifikácia k nepoľnohospodárskym činnostiam s výnimkou výstavby, rekonštrukcie a modernizácie výrobných objektov na využívanie obnoviteľných zdrojov energie (bioplynové stanice) (2008/PRV/07)

Rozširovanie alternatívnych zdrojov príjmov cestou zriaďovania doplnkových výrob nepoľnohospodárskeho charakteru a tvorba nových ako aj zachovanie už existujúcich pracovných miest sú predmetom výzvy Programu rozvoja vidieka, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do31. 8. 2008 uchádzať o nenávratný finančný príspevok až vo výške 1,5 mil. SKK.
Regionálny rozvoj 30-04-2008

PRV 2007-13 / LEADER: Integrované stratégie rozvoja a chod MAS v decembri 2008 (2008/PRV/04)

Dva týždne v decembri 2008 budú mať čas predkladať vybrané spoločné zoskupenia verejného a súkromného sektora slovenského vidieka projekty integrovaných stratégií rozvoja územia a chod miestnej akčnej skupiny z osi Leader.
Poľnohospodárstvo 16-04-2008

PRV 2007-13: 1.4 Zvýšeniehospodárskej hodnoty lesov (2008/PRV/05)

PPA otvorila ďalšie grantové kolo, v ktorom oprávnenými žiadateĺmi sú súkromníci obhospodarujúci lesy vo vlastníctve obcí, cirkví a súkromných vlastníkov. Termín vyprší 31. júla 2008.
Rozvojová politika 16-02-2008

PRV 2007-13: Opatrenia technickej pomoci (2008/PRV/03)

Technická asistencia má vymedzený okruh prijímateľov - Ministerstvo pôdohospodárstva SR, Pôdohospodárska platobná agentúra a Národná sieť rozvoja vidieka SR.
Regionálny rozvoj 11-02-2008

PRV 2007-13: Obnova potenciálu lesného hospodárstva a zavedenie preventívnych opatrení (2008/PRV/01)

V prvej výzve sa pripája aj opatrenie z prioritnej osi 2, ktorá sa z veľkej časti venuje hlavne platbám za agroenvironment.
Regionálny rozvoj 17-12-2007

Dedina roku 2007: najkrajší vidiek je pod Tatrami

Od roku 1990 vyhlasuje viedenské Európske pracovné spoločenstvo pre rozvoj vidieka a obnovu dediny (ARGE) európsku dedinu roka. Slovensko súťaže zúčastnilo prvý raz v roku 2001, aktuálne nás bude zastupovať podtatranská Liptovská Teplička.
Regionálny rozvoj 14-11-2007

Staňte sa partnerom európskeho projektu Turizmus vo vidieckych oblastiach

Talianska autonómna provincia (regionálna samospráva) Trent hľadá partnera na projekt s názvom Turizmus vo vidieckych oblastiach.
Regionálny rozvoj 07-06-2007

Eurofondy: vidiek si na peniaze ešte musí počkať

Komisia koncom mája dala zelenú prvým dvom programom pre rozvoj vidieka - ČR a Švédsku. Slovenskí farmári kritizujú ministerstvo pôdohospodárstva kvôli meškaniu europeňazí. Komisia i MP SR ubezpečujú, že nie je dôvod na paniku.
Regionálny rozvoj 07-06-2007

MP SR: Farmári o eurofondy pre vidiek napriek časovému sklzu neprídu

V máji 2007 schválila Komisia Švédsku a ČR ako prvým programy pre rozvoj vidieka na 2007-2013. Na Slovensku následne rezonovala kritika voči MP SR, že v rokovaniach mešká a farmári vyjadrili obavy, že o prostriedky prídu.
Poľnohospodárstvo 12-10-2006

Týždeň na pripomienkovanie rozdelenia 2 mld eur pre vidiek

Dokument, ktorým sa budú riadiť takmer 2 miliardy eur vyčlelné z rozpočtu EÚ pre Slovensko a nasmerujú sa pre poľnohospodárov a rozvoj vidieka, zverejnilo 10. októbra Ministerstvo pôdohospodárstva. Ministerstvo dalo na pripomienky týždeň.
Poľnohospodárstvo 05-10-2006

Interview: MP SR – Eurofondy majú pomôcť zastaviť aj vyľudňovanie vidieka

Vidieku sa v septembri intenzívne venovala Európska komisia. Niekoľko otázok na tému vidiek a eurofondy položil EurActiv hovorkyni ministerstva pôdohospodárstva SR, Magdaléne Fajtovej.
Poľnohospodárstvo 14-09-2006

Komisia predstavila alokácie pre rozvoj vidieka v 2007–13

Slovensko získa z EÚ na rozvoj vidieka v budúcich rokoch 1,969 mld. eur. Komisia schválila 12. septembra rozpočet na rozvoj vidieka v nasledujúcom období rokov 2007 – 2013 pre všetky členské krajiny EÚ. K jeho úprave dôjde ešte po vstupe Rumunska a Bulharsko do EÚ.
Poľnohospodárstvo 22-06-2006

Zasadnutie VIPA v Banskej Bystrici

Predsedníctvo Vidieckeho parlamentu sa vyjadrilo k dôležitým problémom slovenského vidieka.
Regionálny rozvoj 06-05-2006

Predsedníctvo VIPA zasadalo v Sebechleboch

Členovia predsedníctva Vidieckeho parlamentu sa stretli na zasadnutí v Sebechleboch, kde rokovali o budovaní kapací potrebných na rozvoj vidieka.