TÉMA: vrátane

04-09-2008

OP ŽP 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami (OPŽP-PO5-08-3)

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa možu do 2. decembra 2008 uchádazť až o 21 536 306 EUR v rámci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti.
04-09-2008

OP ŽP 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov (O

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa môžu do 2. decembra 2008 uchádzať o NFP v ramci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny.
04-09-2008

OP ŽP 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie (OPŽP-PO3-08-4)

Znižovaniu emisií skleníkových plynov v oblasti výroby tepla a štúdiu dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia je venovaná výzva OP Životné prostredie, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 15. 01. 2009 uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Vyčlenený rozpočet výzvy je 23 294 118 EUR.
17-07-2008

OP ŽP 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre ohrozené druhy rastlín…(OPŽP-PO5-08-2)

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice, Slovenská agentúra životného prostredia sa do 15. 10. 2008 môžu uchádzať o 3 mil. EUR v rámci výzvy OP Životné prostredie zameranej na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov.