TÉMA: vyskum

Budúcnosť európskeho priemyslu je digitálna

Internet a nové technológie menia našu spoločnosť a hospodárstvo, ako kedysi para a elektrina. Často sa hovorí o „štvrtej priemyselnej revolúcii“, čo je pomenovanie novej reality superpočítačov, inteligentných sietí a bezprecedentného objemu „veľkých dát“. Priemysel je základným pilierom európskeho hospodárstva – v odvetví...
Veda a inovácie 04-07-2014

Šetrenie na budúcnosti? Výdavky na výskum v čase fiškálnej konsolidácie

Bruselský ekonomický think-tank Bruegel predstavil v júni novú štúdiu „Šetrenie na budúcnosti?“, ktorá si všíma roztvárajúce sa nožnice výdavkov na vedu a výskum medzi členskými štátmi EÚ. Publikácia posudzuje vhodnosť škrtov vo financovaní vedy ako nástroja finančnej konsolidácie a vysvetľuje aj rolu, ktorú Európska komisia v celom procese zohráva.
Energetika 24-05-2013

INFOGRAFIKA: Výskum v energetike – podiel podľa tém

Podiel tematických oblastí na celkových investíciách do výskumu a vývoja v energetike
Kultúra a médiá 16-08-2011

Kritický štvrťočník CVEK: Menšinová politika na Slovensku

Centrum pre výskum etnicity a kultúry prichádza s novým číslom svojho kritického štvrťročníka menšinovej politiky na Slovensku.
Veda a inovácie 03-02-2010

Reflexie inovačných aktérov ako metodologická inšpirácia

Autor analyzuje teoretické modely inovácie, a o nich opreté návody na praktickú činnosť, obsiahnuté v tzv. Frascati a Oslo manuáloch. Pozornosť venuje aj operacionalizácii inovácie v štatistických zisťovaniach.
Vzdelávanie 21-08-2009

Možnosti rozvoja špičkového výskumu a vývoja prostredníctvom centier excelentnosti

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO.
Vzdelávanie 10-08-2009

Potenciál výskumných centier v oblasti aplikovaného výskumu: skúsenosti VTT

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 01-07-2009

Regionálny rozvoj, veda a inovácie: praktické skúsenosti z regiónu Oresund

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO
Veda a inovácie 01-04-2009

Financovanie R&D v Európe a USA

„Európa časom skôr zväčší než skráti zaostávanie [v oblasti výskumu a vývoja] za USA“ v prípade, ak zostane zachovaný súčasný status quo, tvrdí Kristian Uppenberg, ekonóm Európskej investičnej banky.
Veda a inovácie 09-02-2009

Káva – palivo pre inovácie?

Aktivity v oblasti výskumu a vývoja (R&D) spotrebujú veľké množstvo rizikového kapitálu. Univerzity majú potenciál získavať nemalé množstvo prostriedkov na svoje aktivity zo súkromných zdrojov, od firiem, tvrdí autor. Dodáva však, že pre úspešné fungovanie „R&D cyklu“ je nevyhnutná nielen spolupráca univerzít a firiem, ale aj médií, mimovládnych organizácií a vlády, čím vzniká tzv. „inovačný potenciál“.
Budúcnosť EÚ 29-10-2008

Smerom k európskemu patriotizmu

„Zdiskreditovaná a neprimeraná lojalita k národnému štátu musí uvoľniť miesto novému európskemu patriotizmu“, tvrdí nemecký europoslanec Jorgo Chatzimarkakis (ALDE) v jesennom vydaní Europe's World.
Veda a inovácie 08-07-2008

Problémy EÚ v oblasti financovania R&D

Európska únia si predsavzala stať sa do roku 2010 „najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovou ekonomikou na svete.“ Ak nevyrieši niekoľko vnútorných prekážok, cieľ nemusí naplniť, konštatuje Michal Hudec.
Veda a inovácie 03-07-2008

„New kids on the R&D block“

Charitatívne a filantropické nadácie majú potenciál stať sa lídrami v oblasti výskumu a rozvoja (R&D). Dôvod je prostý: hoci EÚ kladie na R&D zvláštny dôraz, jej výkonnosť v tejto oblasti klesá, myslí si Gerard Salole.
Veda a inovácie 10-04-2008

Z čoho žije slovenská veda?

Analýza verejného financovania výskumu a vývoja v Slovenskej republike zhŕňa výsledky dotazníkového prieskumu a porovnáva ich s reálnym stavom.
Vzdelávanie 30-11-2007

Dospelé kmeňové bunky: Od sľubu k terapeutickej realite

Slovenský europoslanec a doktor Miroslav Mikolášik (EPP-ED / EĽS-ED) vystúpil so svojím príspevkom na medzinárodnej konferencii konanej 22. novembra 2007 v Paríži venovanej výskumu kmeňových buniek.
Regionálny rozvoj 24-07-2006

Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný stav

Publikácia v skrátenej podobe dáva prehľad stavu situácie a umožňuje urobiť si obraz o podobách problémovej diferencovanosti území Slovenska. Všíma si národné i nadnárodné súvislosti prebiehajúcich procesov, ktoré sú významné, prinajmenšom pre európske súvislosti Slovenska.
Regionálny rozvoj 20-07-2006

Regionálny rozvoj Slovenska v európskych integračných procesoch (SK)

Pre Slovensko, ktorého všetky administratívno-správne regióny môžeme považovať za prihraničné, keďže každý z nich leží v určitej svojej časti na štátnej hranici, je veľmi dôležité poznať, aká je situácia v pohraničných územiach a aké sú podoby, resp. možnosti cezhraničnej regionálnej spolupráce.

Zbrojenie Veľkého brata – Bezpečnostný výskumný program EÚ

Autor skúma vývoj bezpečnostno-priemyselného komplexu v Európe a najmä Bezpečnostný výskumný program EÚ.
Vonkajšie vzťahy 02-03-2006

Indikátory vedy a techniky 2006

Americká agentúra publikovala indikátory popisujúce niektoré z najdôležitejších aspektov vývoja vedy a techniky od roku 1990.
Vzdelávanie 02-11-2005

Embryonálna etika

„Výskum embryonálnych kmeňových buniek je neetický a nemal by byť za žiadnych okolností podporovaný z európskych zdrojov“, argumentuje europoslanec a predseda Skupiny pre bioetiku pri EĽS-ED v EP MUDr. Miroslav Mikolášik.
Vzdelávanie 21-09-2004

Euroscience 2004: Postavenie európskej vedy a výskumu v spoločnosti a mobilita mladých vedcov

Dňa 25-28 augusta 2004 sa v Štokholme konala prvá paneurópska konferencia pod názvom „EuroScience Open Forum 2004“. Hlavným organizátorom a koordinátorom tejto konferencie bola Asociácia Euroscience, ktorá sa zaoberá podporou vedy a techniky v európskom kontexte.
Podnikanie 11-02-2004

Podnikateľské inkubátory – podpora podnikateľov a zamestnanosti

Pre malých a stredných podnikateľov tvoria podnikateľské inkubátory vo svete dôležitú súčasť podpornej infraštruktúry. Ich poslaním je poskytovať začínajúcim podnikateľom vhodné štartovacie podmienky aspoň na tri roky. Okrem všeobecných inkubátorov majú významnú úlohu aj špecializované technologické inkubátory, ktoré implementujú metódu Research-based spin-off, čím sa vytvárajú vhodné podmienky na využívanie výstupov výskumu a vývoja, patentov, priemyselných a úžitkových vzorov.