TÉMA: výzva

Ekonomika 17-02-2022

Envirorezort navýšil peniaze v odpadovej výzve, z ktorej sa doteraz nevyčerpalo ani euro

Ministerstvo životného prostredia navýšilo prostriedky v eurofondovej výzve pre samosprávy na budovanie liniek na mechanicko-biologickú úpravu odpadu, hoci doteraz sa z nej nevyčerpalo ani euro. Samosprávy tvrdia, že jej chýbali informácie.
Klíma 26-01-2021

Samosprávy majú problém s envirofondovou výzvou. Termín je „nereálny” a byrokracia odrádza

Výzva na  žiadosti o podporu z Environmentálneho fondu na zatepľovanie verejných budov sa má skončiť 5. februára. Stihnúť ho je podľa niektorých starostov pre pandémiu nereálne. 
InzerciaKomerčný obsah

Výzva na predkladanie žiadostí o grant v rámci FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU

OTVORENÁ VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O GRANT V RÁMCI FONDU PRE AZYL, MIGRÁCIU a INTEGRÁCIU - SK 2015 AMIF SC1, SK 2015 AMIF SC2 a SK 2015 AMIF SC3
Sociálna politika 02-12-2011

Seniori: Spoločnosť by mala chcieť našu pomoc

Aktívne starnutie vyžaduje zmenu postoja spoločnosti ako aj príležitosti pre realizáciu seniorov. Pomôcť by mal Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, na túto cieľovú skupinu sa zameriavajú aj firemné donorské projekty.
Európa 2020 12-09-2011

Na vzdelávanie pôjde budúci rok viac než miliarda eur

Komisia publikovala všeobecnú výzvu pre účasť v Programe celoživotného vzdelávania (LLP) v roku 2012. Vyčlenený rozpočet je približne 1,14 miliardy eur.
Regionálny rozvoj 17-08-2011

Dobré spravovanie rozvoja regiónov- výzva pre Slovensko

Odborná organizácia zameraná na podporu inovatívneho rozvoja regiónov, miest a obcí, Karpatský rozvojový inštitút, vo svojej publikácií ponúka odpovede na otázku, čo by sa malo zmeniť, aby sa regionálna samospráva stala skutočne kľúčovým aktérom spravovania rozvoja regiónu.
Veda a inovácie 23-02-2011

Mimovládky žiadajú vládu, aby nepresúvala eurofondy

Po protestoch akademickej obce a petícii "Zachráňme vedu", vyzývajú mimovládne organizácie vládu, aby „nemanipulovala“ schválené programovanie a nepresúvala prostriedky z EÚ na budovanie dialnic.
Podnikanie 06-08-2010

MPSVR SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR hľadá nových externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov, pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Zdravotníctvo 29-07-2010

MZ SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo zdravotníctva SR chce do rozhodovania o pridelení nenávratných finančných príspevkov vniesť viac transparentnosti s využitím externých kvalifikovaných odborníkov pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Sociálna politika 15-12-2009

Podniky môžu na vzdelávanie zamestnancov využiť 30 miliónov eur

Sociálna implementačná agentúra (SIA) včera vyhlásila výzvu zameranú na podporu zamestnanosti zvyšovaním adaptability pracovníkov. Podniky môžu využiť 30 miliónov eur.
Sociálna politika 16-06-2009

Štrnásť miliónov eur pre mimovládne organizácie

Sociálna implementačná agentúra vydala výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty zamerané na zvyšovanie kvality ľudských zdrojov verejnej správy a mimovládnych organizácií. O podporu z Európskeho sociálneho fondu a štátneho rozpočtu môžu žiadať do 17. augusta 2009. Na výzvu je vyčlenených 14 miliónov eur.
Sociálna politika 26-03-2009

SIA vyzýva k predkladaniu žiadostí o NFP na podporu tvorby a udržania pracovných miest

Sociálna implementačná agentúra vyhlásila výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Výzva je zameraná na podporu tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania, podporu adaptability podnikov, podnikateľov, podnikateľských združení a regiónov.
Sociálna politika 21-10-2008

SIA hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Sociálna implementačná agentúra chce do rozhodovania o prideľovaní nenávratných finančných príspevkov vniesť viac transparentnosti a súčasne eliminovať možné konflikty záujmov. Preto hľadá odborníkov, ktorí budú nestranne posudzovať žiadosti a pridelenie grantov pre projekty, ktoré sú zamerané na podporu začínajúcich mikro, malých a stredných podnikateľov.
Podnikanie 03-09-2008

Začínajúci podnikatelia môžu požiadať o príspevok

Malé firmy a živnostníci, ktorí nepodnikajú dlhšie ako tri roky a nesídlia v Bratislavskom samosprávnom kraji, môžu požiadať o nenávratný finančný príspevok. Vybrané projekty budú podporené celkovou sumou 600 mil. Sk. Výzva je otvorená takmer do konca novembra.
30-08-2008

Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie adaptability zamestnancov je cieľom spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadadtelia do 28. 11. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 200 000 EUR.
Sociálna politika 30-07-2008

Kto bude posudzovať žiadosti o nenávratné finančné príspevky?

Sociálna implementačná agentúra chce vniesť viac transparentnosti do rozhodovania o prideľovaní nenávratných finančných príspevkov. Preto hľadá hodnotiteľov žiadostí z radov kvalifikovaných odborníkov. Snahou je dosiahnuť čo najväčšiu nestrannosť a nezávislosť v rozhodovaní.
11-07-2008

OP ZaSI 3.1.5 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spolocnosť

Mikro podnikatelia, malí podnikatelia, fyzické, právnické alebo samostatne zárobkovo činné osoby Bratislavského kraja sa môžu uchádzať o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia do 9. 9. 2008.

OP ŽP 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov (OPŽP-PO4-08-3)

Činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastnosti odpadov sú predmetom výzvy OP Životné prostredie, prostredníctvom ktorej sa môžu žiadatelia do 30. 9. 2008 uchádzať o 61 628 613 EUR.
Regionálny rozvoj 09-07-2008

EEA-NFM (MVO): Výzva na podprojekt v rámci Blokového grantu Modernizácia verejného osvetlenia

Slovenská inovačná a energetická agentúra, odbor ostatných podporných programov, v súčasnosti realizuje blokový grant „Modernizácia verejného osvetlenia“. Obce a nimi zriadené rozpočtové a príspevkové organizácie, ktoré vlastnia alebo prevádzkujú systém verejného osvetlenia sa do 22. 8. 2008 môžu uchádzať o 96 183 726,36 SKK.
Podnikanie 01-07-2008

SIA: Nové výzvy pre súkromný sektor

Sociálna implementačná agentúra zverejnila výzvy na predkladanie projektov pre súkromný sektor. Pre mimobratislavské regióny je určených 621 miliónov, pre Bratislavu 40 miliónov korún.
Vzdelávanie 20-05-2008

Občianske vzdelávanie: Ponuka štipendijných pobytov

Mladí profesionáli pôsobiaci v oblasti občianskeho alebo politického vzdelávania zo Slovenska majú šancu uchádzať sa o štipendijný pobyt v Nemecku.
Doprava 11-04-2008

OP BK: Podpora verejnej dopravy (OPBK/2008/1.2/01)

V priebežnej výzve z eurofondov pre Bratislavský kraj určených pre regionálnu a mestskú dopravu je alokovaných 22 mil. eur. Rezervácia termínov na podávanie projektov samospráv (mestá, obce i župu) začne 15. apríla 2008, MVRR otvorilo výzvu 31. marca.

OP ŽP: Hľadajú sa externí odborní posudzovatelia

Rezort životného prostredia hľadá externých odborných hodnotiteľov pre europrojekty. Niekoľkoročná prax a patričné vzdelanie sú samozrejmou podmienkou. Termín pre adeptov končí 29. februára 2008.
Regionálny rozvoj 09-02-2008

Priebežné a uzavreté výzvy

MVRR vysvetľuje, prečo v ROP chce zbierať projekty inak, ako doposiaľ a prečo má "priebežnú výzvu". Samosprávy by chceli ministrovi objasniť, kde má systém muchy a vicepremiér Čeplovič s podporou premiéra kontinuálny no počtom limitovaný nábor projektov v aktuálnom rozhovore so SME.sk odmieta.