TÉMA: vyzvy

11-06-2015

Pred kybernetickými útokmi nie je nikto v bezpečí

Slovenská republika by sa čoskoro mohla dočkať koncepcie kybernetickej bezpečnosti. Na ochranu pred virtuálnymi útokmi bude potrebné aj čo najširšie zapojenie verejnosti.
Sociálna politika 02-12-2011

Seniori: Spoločnosť by mala chcieť našu pomoc

Aktívne starnutie vyžaduje zmenu postoja spoločnosti ako aj príležitosti pre realizáciu seniorov. Pomôcť by mal Európsky rok aktívneho starnutia a medzigeneračnej solidarity, na túto cieľovú skupinu sa zameriavajú aj firemné donorské projekty.
Sociálna politika 18-06-2009

SIA organizuje semináre k výzvam na podporu vzdelávania MVO a podporu cestovného ruchu

Sociálna implementačná agentúra organizuje informačné semináre k výzvam na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty na podporu rozvoja ľudských zdrojov mimovládnych organizácií a cestovného ruchu.
Podnikanie 16-06-2009

Drobní podnikatelia môžu čerpať 10 mil. eur na podporu zamestnanosti

Mikro, malí a strední podnikatelia a živnostníci môžu reagovať na výzvu, ktorú vyhlásilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny v gescii Sociálnej implementačnej agentúry a predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu zamestnanosti, udržania a rozvoja nových pracovných miest a ďalší rozvoj drobného podnikania v oblasti cestovného ruchu. Úspešné projekty podporia celkovou sumou 10 mil. eur. Výzva trvá do 24. augusta 2009.
Regionálny rozvoj 10-01-2009

Nový harmonogram výziev pre ROP 2009

Riadiaci orgán Regionálneho operačného programu zverejnil nový harmonogram výziev na rok 2009.
Regionálny rozvoj 20-12-2008

Eurofondy: Výzvy pre Bratislavský kraj na 2009

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja zverejnilo harmonogram výziev pre OPBK na rok 2009.
Sociálna politika 19-12-2008

Rozdalo sa niekoľko miliónov z európskych peňazí

Slovenská implementačná agentúra (SIA) publikovala zoznam úspešných žiadateľov o nenávratné finančné príspevky z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Šlo o projekty v rámci dvoch výziev, na ktoré bol vyčlenený balík 661 mil. slovenských korún.
Sociálna politika 07-08-2008

315 mil. korún pre mimovládne organizácie

Slovenská implementačná agentúra rozdelila viac ako 315 mil. korún slovenským mimovládnym organizáciám. Nenávratné finančné príspevky pomôžu zlepšovať kapacity ľudských zdrojov, podporia ďalšie vzdelávanie a budovanie partnerstiev.
Regionálny rozvoj 23-05-2008

EÚS CBC SK-CZ: Prvé cezhraničné projekty predložte do konca mája 2008

Prvý termín na predloženie projektov slovensko-českého cezhraničného programu z cieľa Európska územná spolupráca ohlásilo MVRR na 30. mája 2008.
Veda a inovácie 23-05-2008

OP VaV: Podpora centier excelentnosti (OPVaV-2008/2.1/01-SORO)

Popredné vedecko-výskumné mimobratislavské pracoviská môžu do 25. augusta 2008 predložiť projektové zámery na budovanie a podporu centier excelentnosti v rúznych oblastiach, ako napr. zdravie, progresívne technológie, biotechnológie, energetika.
Veda a inovácie 22-05-2008

OP VaV: Podpora centier excelntnosti v Bratislavskom kraji (OPVaV-2008/4.1/01-SORO)

Podpore výmenných a spoločných výskumných programov a významných výskumných a vývojových projektov v strategických oblastiach je venovaná výzva z OP Výskum a vývoj, ktorá bude otvorená pre bratislavské inštitúcie do 25. augusta 2008.
Regionálny rozvoj 22-05-2008

OP KaHR: Podpora budovania hnedých priemyselných parkov (KaHR-12VS-0801)

Obce, mestá a vyššie územné celky sa môžu uchádzať o eurofondy určené na zlepšovanie služieb podnikateľov v oblasti revitalizácie starých priemyselných zón.
Kultúra a médiá 29-04-2008

Granty Európskej kultúrnej nadácie umeleckému sektoru

Podporené budú projekty vyzdvihujúce tému diverzity v európskom kontexte. Získať je možné 15 - 25 tis. eur. Termín je 1. september 2008.
Kultúra a médiá 18-04-2008

EÚS/CBC SK-CZ: Výzva pre cezhraničné projekty na slovensko-českej hranici (OPSRCR/2008/01)

Od 14. apríla 2008 spustilo MVRR na výzvu na spoločné slovensko-české projekty v programe cezhraničnej spolupráce.
Regionálny rozvoj 17-04-2008

OP BK: Eurofondy na regeneráciu sídel, prírodné dedičstvo i cyklotrasy (OPBK/2008/1.1/01)

Aktuálna výzva umožní samosprávam z Bratislavského kraja (obciam, mestám, hl. mestu i jeho štvrtiam) a ich združeniam riešiť verejné priestranstvá, zeleň, verejné osvetlenie, ale aj obnovu prírodného dedičstva a podporu cyklistických trás.
Poľnohospodárstvo 16-04-2008

PRV 2007-13: 1.4 Zvýšeniehospodárskej hodnoty lesov (2008/PRV/05)

PPA otvorila ďalšie grantové kolo, v ktorom oprávnenými žiadateĺmi sú súkromníci obhospodarujúci lesy vo vlastníctve obcí, cirkví a súkromných vlastníkov. Termín vyprší 31. júla 2008.
Vzdelávanie 08-04-2008

OP V / MZ SR: Doplnenie systému zdravotníctva o kvalifikovaných odborníkov (OPV 2008/2.2/01)

Ministerstvo zdravotníctva uvoľnilo prvé milióny na vzdelávanie lekárov z eurofondov. Prvé projekty sa týkajú výlučne vyšších územných celkov a projekty sa predkladajúdp 7. júna 2008.
Zdravotníctvo 30-03-2008

OP Z: Eurofondy pre polikliniky a špecializované nemocnice už v máji 2008

Európske fondy pre zdravotníctvo poznajú už manuál, príručku a indikatívny harmonogram výziev. Ako prvú chystá MZ SR výzvu pre špecializované nemocnice a polikliniky v máji, v júli sa otvoria dotačné kohútiky pre všeobecné nemocnice.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: 250 mil. pre medzinárodnú podnikateľskú spoluprácu (KaHR – 113DM – 0801)

SARIO zbiera od 12. marca do 13. júna 2008 projekty slovenských firiem, ktoré im umožnia prvú účasť na výstavách a veľtrhoch v SR v zahraničí a na zahraničných obchodných misiách. Dôraz sa kladie na inovačné technológie.
Podnikanie 13-03-2008

OP KaHR: Schéma de minimis na energetickú efektívnosť poskytne 700 mil. Sk

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 12. marca 2008 výzvu na podávanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na projekty podnikateľského sektora zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. Termín na podporu co schémy de minimis (príspevok do 200 000 eur) končí 13. júna 2008.
Vzdelávanie 12-03-2008

OP V: 35 mil. Sk pre bratislavské SŠ na moderné vyučovanie a školskú techniku

Zrkadlová výzva z rozpočtu OP Vzdelávanie pokrýva aktivity okolo rozvojových programov stredných škôl, nové učebné materiály, prípravu žiakov pre vedomostnú spoločnosť a inováciu didaktických prostriedkov v Bratislavskom kraji. Termín na projekty je do 19. mája 2008.
Vzdelávanie 12-03-2008

OP V: Na inovatívne vyučovanie a didaktickú techniku 300 mil. korún

OP Vzdelávanie podporí projekty (3-10 mil. Sk) stredných škôl, ktoré lepšie pripravia žiakov pre vedomostnú spoločnosť. Vďaka nim by sa mali meniť školské vzdelávacie programy, inovovať metódy, formy vyučovania a zlepšiť “park” didaktickej techniky na školách. Čas na podanie žiadostí majú mimobratislavskí žiadatelia (zriaďovatelia škôl – štát, VÚC a aj samé školy) do 19. mája 2008.

EÚS/CBC AT-SK: Rakúsko-slovenský program spúšťa výzvu

Program cezhraničnej spolupráce Rakúsko - SR 2007 - 2013 otvára výzvu na predkladanie projektov. Žiadosti predložené do 7. apríla 2008 budú posudzované v júni.
Regionálny rozvoj 05-03-2008

EÚS: Program Stredná Európa 2007-2013 vyhlásil výzvu

3. marca 2008 vyhlásili výzvu na predkladanie europrojektov v rámci programu Stredná Európa 2007 - 2013, ktorý patrí do cieľa Európska územná spolupráca - transnárodná spolupráca. Prvý nábor projektov pre zvyšenie konkurencieschopnosti a kvality života končí 14. apríla 2008 a výška alokácie predstavuje 67 mil. eur (2,2 mld. Sk).