TÉMA: vzdelavanie

Spoločnosť 14-06-2018

Ronald Blaško: Štyri otázky a komentáre k vzdelaniu budúcnosti

Výkonný riaditeľ Americkej obchodnej komory na Slovensku ponúka niekoľko úvah o vplyve rodičov na vzdelanie detí, kvalite učiteľov a meta-zručnostiach.
Vzdelávanie 12-03-2013

Malala Jusufzaiová a vzdelávanie žien

Prípad pakistanského dievčata je ďalším z príkladov brutálnej represie, ktorej čelia dievčatá na celom svete, píše eurokomisárka zodpovedná za vzdelávanie a kultúru.
Podnikanie 15-10-2012

Môže sa z Európy stať spoločnosť podnikateľov?

Spôsobilosť na podnikanie sa neviaže len na firmy, ale aj na neziskové organizácie, sektor zdravotníctva, vzdelávania či dokonca verejné služby. Podľa Richarda Strauba je potrebné formovať a vzdelávať podnikateľov a tiež venovať pozornosť systematickému porozumeniu odboru podnikania.
Budúcnosť EÚ 29-06-2012

Neinvestovanie do mládeže nás ročne stojí 100 miliárd eur

Členské štáty by v rozpočte EÚ nemali zmraziť alebo okresať tie aktivity, ktoré podporujú autonómiu a práva mládeže v Európe. Podľa predsedu Európskeho mládežníckeho fóra Petra Matjašiča musia myslieť v dlhodobom horizonte.
Vzdelávanie 07-06-2012

Počas krízy nesmieme zabúdať na vzdelávanie

Po ministerskej konferencii v rámci Bolonského procesu, ktorá sa konala minulý mesiac, profesorka Helena Nazaré upozorňuje, že výdavky v oblasti vyššieho vzdelávania sa majú považovať skôr za investíciu než za náklady a vyzvala vlády, aby ho v čase finančnej krízy neignorovali.
Veda a inovácie 08-07-2008

Problémy EÚ v oblasti financovania R&D

Európska únia si predsavzala stať sa do roku 2010 „najdynamickejšou a najkonkurencieschopnejšou poznatkovou ekonomikou na svete.“ Ak nevyrieši niekoľko vnútorných prekážok, cieľ nemusí naplniť, konštatuje Michal Hudec.
Veda a inovácie 03-07-2008

„New kids on the R&D block“

Charitatívne a filantropické nadácie majú potenciál stať sa lídrami v oblasti výskumu a rozvoja (R&D). Dôvod je prostý: hoci EÚ kladie na R&D zvláštny dôraz, jej výkonnosť v tejto oblasti klesá, myslí si Gerard Salole.
Vzdelávanie 03-10-2007

Slabé reformy vzdelávania ohrozujú dlhodobú konkurencieschopnosť

Európska komisia zverejnila analýzu, v ktorej odhaľuje nedostatočný pokrok pri modernizácii európskych vzdelávacích systémov pri napĺňaní cieľov Lisabonskej stratégie.
Vonkajšie vzťahy 28-09-2007

OECD: Vyššie vzdelanie prínosom aj pre ľudí s nižším

Ľudia s vyšším vzdelaním sú prínosom aj pre tých, ktorí vzdelávanie ukončia skôr. Samozrejme, že v prvom rade zvyšujú vlastné šance na uplatnenie sa na trhu práce, ale rozšírenie vysokoškolského vzdelania neohrozuje pracovné šance ani pre menej kvalifikovaných ľudí. Tvrdí to najnovšia výročná Správa OECD o vzdelávaní.
Veda a inovácie 08-02-2007

Rast znalostných regiónov

Štúdia skúma úlohu univerzít pri vzniku „znalostných regiónov“ a ich vzťah s podnikateľským sektorom.
Vzdelávanie 21-12-2006

Hlavné dokumenty EÚ v oblasti vzdelávania

Podpora vzdelanosti patrí medzi priority Európskej únie. Dokazuje to aj existencia postu člena Európskej komisie pre vzdelávanie, ktorým je v súčasnosti Slovák Ján Figeľ. Vzdelávanie je považované za najdôležitejší nástroj na dosiahnutie globálnej konkurencieschopnosti, ale aj odstránenia vylúčenia zo spoločnosti. Hoci oblasť vzdelávania je prioritne záležitosťou členských štátov, aj samotná únia sa v nej významne angažuje predovšetkým ako „poradca“ a motor medzinárodnej spolupráce.
Kultúra a médiá 21-09-2006

Spojiť kultúru a vzdelávanie

Štúdia vypracovaná Pôle universitaire européen de Lorraine porovnáva národné spôsoby spájania kultúry a vzdelávania.
Vzdelávanie 10-08-2006

Platené bezplatné vzdelanie

Ukrajinské školy a univerzity sú, v rozpore s oficiálnou verziou, privatizované – cez "inštitút" korupcie.
Vonkajšie vzťahy 01-08-2006

Kto má platiť za vysokoškolské vzdelanie?

Politici i odborníci v oblasti vysokoškolského vzdelávania sa dnes zhodujú na potrebe hlbokých reforiem v tejto oblasti. Ich cieľom má byť predovšetkým zvýšenie kvality univerzít a lepšie uplatnenie sa absolventov na trhu práce v znalostnej ekonomike. Nezodpovedanou otázkou, aspoň nie tak, aby to spoločne uspokojilo všetkých dôležitých spoločenských aktérov, vrátane študentov a odborárov, je však otázka nového spôsobu financovania vysokých škôl v čase napätých verejných rozpočtov.
Regionálny rozvoj 24-07-2006

Regionálny rozvoj Slovenska. Východiská a súčasný stav

Publikácia v skrátenej podobe dáva prehľad stavu situácie a umožňuje urobiť si obraz o podobách problémovej diferencovanosti území Slovenska. Všíma si národné i nadnárodné súvislosti prebiehajúcich procesov, ktoré sú významné, prinajmenšom pre európske súvislosti Slovenska.
Veda a inovácie 21-07-2006

Miesto vzdelávania v revidovanej Stratégii EÚ pre trvalo udržateľný rozvoj

Príspevok sa pozerá na dôležitosť vzdelávania v rámci revidovanej Stratégie pre trvalo udržateľný rozvoj.
Vzdelávanie 19-07-2006

Rumunsko: Boj na mnohých frontoch

Symptómom hlbších problémov v krajine je stupňujúce sa násilie na rumunských školách. Je na vine násilie, ktorým svet zaplavujú médiá, alebo nedostatočná psychologická príprava rumunských pedagógov počas štúdia?
Vonkajšie vzťahy 03-07-2006

OECD predstavuje moderné školské a univerzitné budovy

Správne dizajnované školy a univerzitné zariadenia môžu zvýšiť kvalitu vzdelávania a jej dosahované úrovne.
Vzdelávanie 15-06-2006

Miesto SLK v sústavnom vzdelávaní lekárov

Analýza sa zaoberá potrebou celoživotného vzdelávania lekárov, identifikuje základné otázky s ním spojené, a porovnáva existujúci stav na Slovensku a v Európe.
Vonkajšie vzťahy 02-03-2006

Indikátory vedy a techniky 2006

Americká agentúra publikovala indikátory popisujúce niektoré z najdôležitejších aspektov vývoja vedy a techniky od roku 1990.
Veda a inovácie 23-01-2006

Technológia a vzdelávanie

Technológia sa stáva vo vzdelávaní stále dôležitejšou. Učitelia i inštitúcie začínajú používať podnikateľské spravodajské systémy pre hľadanie odpovedí na otázky o výkonnosti a účinnosti spôsobom, aký by kedysi nepokladali za možný.
Mobilita 07-03-2005

Boloňský proces: vyhlídky do budoucna

Cieľom Bolonského procesu je do roku 2010 zriadiť Európsku oblasť vyššieho vzdelávania, ktorá by mala prostredníctvom Európskeho systému transferu kreditov odstrániť prekážky mobility študentov a uľahčiť vzájomné uznávanie kvalifikácií medzi európskymi krajinami.
Rovnosť šancí 20-09-2004

Správa o národnej stratégii menšinového vzdelávania

Analýza sa zaoberá prístupom k vzdelávaniu menšín, a najmä rómskej menšiny na Slovensku a Sprievodnou správou o národnej stratégii menšinového vzdelávania, vypracovanej Európskym monitorovacím centrom pre rasizmus a xenofóbiu v rámci projektu RAXEN.
Vzdelávanie 17-12-2003

Budú po vstupe do Európskej únie uznávané české a slovenské odborné kvalifikácie?

Kritika Slovenska, ohľadom vzájomného uznávania profesijných kvalifikácií, nepatrila k červeným bodom výčitiek poslednej hodnotiacej správy EK. Napriek tomu, Slovensko by malo posilniť svoje administratívne kapacity pre implementáciu acquis vo všetkých aspektoch vzájomného uznávania kvalifikácií.