TÉMA: zasi

Podnikanie 06-08-2010

MPSVR SR hľadá hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky

Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny SR hľadá nových externých hodnotiteľov žiadostí o nenávratné finančné príspevky s cieľom realizovať hodnotiaci proces transparentným spôsobom s využitím externých kvalifikovaných odborníkov, pri dodržaní pravidla zamedzenia konfliktu záujmov, pravidla nestrannosti a nezávislosti.
Podnikanie 16-06-2009

Drobní podnikatelia môžu čerpať 10 mil. eur na podporu zamestnanosti

Mikro, malí a strední podnikatelia a živnostníci môžu reagovať na výzvu, ktorú vyhlásilo Ministerstvo práce sociálnych vecí a rodiny v gescii Sociálnej implementačnej agentúry a predkladať žiadosti o nenávratný finančný príspevok na podporu zamestnanosti, udržania a rozvoja nových pracovných miest a ďalší rozvoj drobného podnikania v oblasti cestovného ruchu. Úspešné projekty podporia celkovou sumou 10 mil. eur. Výzva trvá do 24. augusta 2009.
Sociálna politika 09-03-2009

Aktuálny stav spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI

Koncom februára 2009 zasadala výberová komisia, ktorá je poradným orgánom riadiacich orgánov počas hodnotenia žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci spoločnej výzvy (DOP2008-SIP001) operačných programov Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (OP KaHR) a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (OP ZaSI).
Sociálna politika 19-12-2008

Rozdalo sa niekoľko miliónov z európskych peňazí

Slovenská implementačná agentúra (SIA) publikovala zoznam úspešných žiadateľov o nenávratné finančné príspevky z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ. Šlo o projekty v rámci dvoch výziev, na ktoré bol vyčlenený balík 661 mil. slovenských korún.
30-08-2008

Spoločná výzva OP KaHR 1.1 Inovácie a technologické transfery a OP ZaSI 1.2 Podpora tvorby a udržania pracovných miest prostredníctvom zvýšenia adaptability pracovníkov, podnikov a podpory podnikania (DOP2008-SIP001)

Zvýšenie miery podpory začínajúcim podnikateľom, zvýšenie tvorby pracovných miest, zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, zvýšenie zamestnanosti, zvýšenie adaptability zamestnancov je cieľom spoločnej výzvy OP KaHR a OP ZaSI, v rámci ktorej sa môžu žiadadtelia do 28. 11. 2008 uchádzať o NFP až vo výške 200 000 EUR.
11-07-2008

OP ZaSI 3.1.5 Podpora rastu zamestnanosti a zlepšenia zamestnateľnosti s osobitným zreteľom na vzdelanostnú spolocnosť

Mikro podnikatelia, malí podnikatelia, fyzické, právnické alebo samostatne zárobkovo činné osoby Bratislavského kraja sa môžu uchádzať o nenávratný finančný prostriedok v rámci výzvy OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia do 9. 9. 2008.
Veda a inovácie 13-05-2008

OP KaHR a OP ZaSI: Ministerstvá spolupracujú

Dve slovenské ministerstvá sa rozhodli spoločne riadiť dva operačné programy. Cieľom je rozšíriť možnosti žiadateľov o finančný príspevok. Takýto prístup víta aj Európska komisia.
Sociálna politika 26-02-2008

OP ZaSI/SIA: MVO môžu čerpať zdroje pre rozvoj ľudských zdrojov

Sumou 320 mil. korún prispeje ESF k zlepšeniu kapacít ľudských zdrojov mimovládiek a ich partnerov (napr. samosprávy a iné MVO). Podporené budú projekty od 1 do 10 mil. korún, ktorých cieľom bude zlepšiť kompetencie zamestnancov aj v marketingu, cudzích jazykoch, či digitálnej gramotnosti. Napomôžu budovať tiež partnerstvá na regionálnej a lokálnej úrovni. Konečný termín určila SIA na 7. mája 2008.
Sociálna politika 29-11-2007

Eurofondy: 29 mld. korún pre zamestnanosť a sociálnu sféru

Mesiac sa čakalo na oficiálnu informáciu o schválení ďalšieho programu z eurofondov. Skóre schválených programov je teda 8 ku 3 ešte neschváleným. O projekty zvyšovania kvality ľudských zdrojov a sociálnu inklúziu sa budú môcť uchádzať súkromný, verejný i neziskový sektor.
Sociálna politika 11-07-2007

SIA pomôže s čerpaním ESF

1. januára 2007 vznikla pri MPSVR "Sociálna implementačná agentúra" zodpovedná za eurofondy pre zamestnanosť, ktoré budeme čerpať z Európskeho sociálneho fondu v rokoch 2007-2013.