TÉMA: zdravie

Negatívne dopady nadmerného pitia na Slovensku

Alkohol je legálnou potravinárskou komoditou. Mierna konzumácia spôsobuje uvoľnenie a vyvoláva eufóriu. Pitie alkoholu má na Slovensku, rovnako aj v celej Európe, stáročnú tradíciu a je spoločensky tolerované.
Zdravotníctvo 27-10-2011

Umierať pre rast?

Neustále sme bombardovaní informáciami o domnelých rizikách alebo ochranných účinkoch toho či oného jedla, doplnkov potravy, chemikálií, liekov alebo aktivít. Napríklad článok v júlovom vydaní The Annals od International Medicine tvrdil, že ľudia, ktorí pracujú aspoň 11 hodín denne, majú o 67 % vyššie riziko výskytu srdcového infarktu, prípadne iných srdcových chorôb, ako ľudia, ktorí pracujú 7-8 hodín denne.
Zdravotníctvo 11-01-2007

Európska stratégia pre globálne zdravie

Publikácia žiada vytvorenie európskej stratégie pre globálne zdravie a aktívnejšiu úlohu EÚ.
Skupina EPP / EĽS 07-10-2006

Len pár cigariet denne môže viesť k závažným srdcovým chorobám

V príspevku pre European Voice hovorí autor o zdravotných následkoch fajčenia v kontexte protifajčiarskych snáh v EÚ.
Zdravotníctvo 22-08-2006

Albánsko – zdraviu nebezpečné?

Rozvoj turizmu, kľúčový pre budúcnosť Albánska, podľa autora analýzy ohrozuje environmentálnu stabilitu krajiny a zdravie jej obyvateľov.
Rovnosť šancí 12-06-2006

Tradícia a zdravie Rómov

Analýza sa venuje zdravotným a stravovacím návykom Rómov v kontexte ich tradícií a existencie ako marginalizovanej časti populácie.
Ekonomika 15-11-2005

REACH

Jedným z najkontroverznejších legislatívnych aktov, ktorými sa v súčasnosti zaoberá Európsky parlament je návrh Nariadenia EP a Rady EÚ o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzení chemikálií. O čo vlastne ide? V podstate o lepšiu kontrolu toho, aká je podstata chemikálií zasahujúcich do nášho bežného života.
Rovnosť šancí 08-04-2005

Čo je Dekáda rómskeho začleňovania

Iniciatívu pod názvom "Dekáda rómskeho začleňovania” prijali vlády deviatich európskych štátov a podporuje ju Inštitút otvorenej spoločnosti, Svetová banka, Európska komisia a ďalší partneri. Predstavuje prvú medzinárodnú kampaň za zmenu postavenia Rómov v Európe a poskytuje rámec pre vlády v strednej a východnej Európe pri ich činnostiach zameraných na integráciu Rómov.