TÉMA: zdroje

Poľnohospodárstvo 17-02-2014

Práca na efektívnosti zdrojov musí začať teraz, nie za 10 rokov

Európska komisia na jar zverejní balík o efektívnom využívaní zdrojov a cirkulujúcom hospodárstve. Podľa Magdy Stoczkiewicz musí obsahovať silné indikátory používania zdrojov a stanoviť cestu redukcie nadmernej spotreby vody, pôdy, surovín a vypúsťania uhlíka.
Poľnohospodárstvo 01-03-2012

Na potravinách záleží: Prestrime stôl pre viac zelenú budúcnosť

Ľudia by mali zmeniť svoje stravovacie návyky s cieľom dosiahnuť do roku 2050 ciele, ktoré Európska komisia navrhla vo svojom pláne pre efektívne využívanie zdrojov. Uviedol to Oliver Smith, zástupca riaditeľa britskej pobočky Svetového fondu na ochranu prírody WWF.
Obehová ekonomika 28-10-2011

Efektívne využívanie zdrojov: rôzne cesty pre rôzne sektory?

Podľa tajomníka Európskej rady pre zhodnotený papier (ERPC) Jori Ringman-Becka by Európska komisia mala zvážiť sektorový prístup k svojmu plánu pre efektívne využívanie zdrojov, pretože rôzne prúdy odpadov ako papier alebo kov prechádzajú odlišnými dodávateľskými cestami.
Obehová ekonomika 10-10-2011

Plán EK pre Európu efektívne využívajúcu zdroje: Únia môže byť globálnym príkladom

Plán pre efektívne využívanie zdrojov v Európe, ktorý poukazuje na možnosti využitia odpadu ako jedného z kľúčových zdrojov EÚ, prináša podľa Bas de Leeuwa presvedčivé ciele, mechanizmy a zmysluplné návrhy pre transformáciu európskeho hospodárstva.
Energetika 17-12-2009

Obnoviteľné zdroje energie

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave.
Energetika 08-12-2009

Využitie európskych fondov a výnosov z predaja emisných kreditov pre podporu obnoviteľných zdrojov a úspor energie

Príspevok odznel na konferencii Klimatické zmeny – na ceste ku Kodani, ktorá sa konala 23. novembra 2009 v Bratislave
Vzdelávanie 11-09-2009

Ako riešiť problém ľudských zdrojov vo vede za pomoci vhodného mixu finančných nástrojov z verejných zdrojov

Prezentácia odznela v rámci konferencie Vedomostná spoločnosť v praxi: HI-TECH SLOVENSKO

“Právo na slnko”

Využívanie fosílnych palív je len „epizódou v histórii ľudstva“, ich postupné vyplytvávanie spolu s globálnym zhoršovaním ekologickej situácie obracia pozornosť odborníkov späť k obnoviteľným zdrojom energie.
Ekonomika 21-04-2008

Zabezpečovanie zdrojov a podpora rozvoja v práci vzdelávacej inštitúcie

Prednáška sa uskutočnila v rámci projektu Excelentná univezita
Energetika 25-05-2007

Obnoviteľné zdroje a emisie CO2

Text hodnotí výsledku jarného summitu EÚ a možnosti zníženia emisií využitím rozličných zdrojov energie.
Zdravotníctvo 28-03-2006

Efektívna lieková politika a marže lekárnikov

Analýza na základe porovnania situácie v českom a slovenskom zdravotníctve objasňuje fungovanie liekovej politiky vo svetle využívania solidárnych zdrojov.
Budúcnosť EÚ 22-02-2005

Evropské hodnoty a jejich zdroje

Autorka skúma, či existujú spoločné európske hodnoty, a dospieva k presvedčeniu, že priestor zdieľaných spoločných hodnôt, ktorý si Európa budovala od dôb antiky, má svoj význam ešte aj dnes.
Sociálna politika 22-06-2003

Dopady vstupu Slovenska do EÚ z pohľadu riešenia nezamestnanosti a možnosti využívania pomoci EÚ pre Slovenskú republiku pri znižovaní miery nezamestnanosti

Nezamestnanosť v Slovenskej republike predstavuje jeden z najzávažnejších sociálno-ekonomických problémov, s ktorými sa je potrebné vysporiadať. Výška nezamestnanosti na Slovensku dlhodobo patrí k najväčším spomedzi kandidátskych krajín, ktoré sa v roku 2004 pravdepodobne stanú členmi EÚ. Navyše je veľmi nerovnomerne rozdelená v rámci jednotlivých regiónov Slovenska. To má veľmi negatívne dopady na celkovú životnú úroveň obyvateľstva ako aj na sociálnu stabilitu a zmier. Nehovoriac o veľkom nevyužitom ľudskom potenciáli, ktorý sa nepodieľa na tvorbe národného bohatstva. Pri dlhodobej nezamestnanosti sa navyše jeho kvalita postupne znižuje.