TÉMA: znalostna

Veda a inovácie 08-02-2007

Rast znalostných regiónov

Štúdia skúma úlohu univerzít pri vzniku „znalostných regiónov“ a ich vzťah s podnikateľským sektorom.
Vzdelávanie 02-10-2006

Moderné vzdelávanie pre znalostnú spoločnosť – súhrnná analýza

Pokiaľ ide o konvergenciu Slovenskej republiky k „starej“ Európskej únii (EÚ-15), SR má nedostatky predovšetkým v ukazovateľoch miery celkovej nezamestnanosti, miery dlhodobej nezamestnanosti a miery zamestnanosti starších osôb, počtu absolventov tretieho stupňa vzdelávania zameraného na vedu a technológie a účasti dospelej populácie na celoživotnom vzdelávaní. Údaje o nezamestnanosti pritom vykazujú vysokú mieru korelácie s úrovňou vzdelania.