TÉMA: ŽP

04-09-2008

OP ŽP 5.3 Zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti, vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami (OPŽP-PO5-08-3)

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa možu do 2. decembra 2008 uchádazť až o 21 536 306 EUR v rámci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti.
04-09-2008

OP ŽP 5.2 Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny prostredníctvom budovania a rozvoja zariadení ochrany prírody a krajiny vrátane zavedenia monitorovacích systémov za účelom plnenia národných a medzinárodných záväzkov (O

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice a Slovenská agentúra životného prostredia sa môžu do 2. decembra 2008 uchádzať o NFP v ramci výzvy OP ŽP zameranej na zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny.
04-09-2008

OP ŽP 3.2 Minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných zdrojov energie (OPŽP-PO3-08-4)

Znižovaniu emisií skleníkových plynov v oblasti výroby tepla a štúdiu dopadov klimatických zmien na zložky životného prostredia je venovaná výzva OP Životné prostredie, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia do 15. 01. 2009 uchádzať o nenávratný finančný príspevok. Vyčlenený rozpočet výzvy je 23 294 118 EUR.
28-07-2008

OP ŽP 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO2-08-1-VP)

Dobudovať Povodňový varovný a predpovedný systém (POVAPSYS) ako nástroj umožňujúci prostredníctvom hydrologických predpovedí, varovaní a výstrah výraznejšie znížiť škody spôsobené povodňami, predovšetkým straty na životoch, ujmy na zdraví ľudí a majetku občanov, miest a obcí je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
28-07-2008

OP ŽP 2.1 Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO2-08-1-VP)

Znížiť škody spôsobené povodňami realizáciou preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami, obmedziť ľudskou činnosťou spôsobené nepriaznivé vplyvy na odtokové pomery v povodiach a zabezpečiť prirodzenú schopnosť akumulácie vody revitalizáciou povodí je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
28-07-2008

OP ŽP 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových vôd a podzemných vôd, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Monitorovanie a hodnotenie stavu povrchových a podzemných vôd, ako aj budovanie a rekonštrukcia monitorovacích objektov sú predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
28-07-2008

OP ŽP 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd sú predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
28-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov, projekty nad 25 mil. EUR (OPŽP-PO1-08-1-VP)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP pre projektové zámery veľkých projektov, ktorých celkové náklady prevyšujú sumu 25 mil. EUR.
17-07-2008

OP ŽP 5.1 Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre ohrozené druhy rastlín…(OPŽP-PO5-08-2)

Štátna ochrana prírody SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, Zoologická záhrada Bojnice, Slovenská agentúra životného prostredia sa do 15. 10. 2008 môžu uchádzať o 3 mil. EUR v rámci výzvy OP Životné prostredie zameranej na zabezpečenie priaznivého stavu biotopov.
17-07-2008

OP ŽP 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ (OPŽP-PO1-08-2)

Zvýšenie počtu obyvateľov žijúcich v domoch pripojených na verejnú kanalizáciu a obslužnosti územia vo vzťahu k odvádzaniu a čisteniu komunálnych odpadových vôd je venovaná výzva OP Životné prostredie, v rámci ktorej je výčlenených 150 miliónov SKK, o ktoré sa môžu žiadatelia uchádzať do 14. 10. 2008.
17-07-2008

OP ŽP 1.1 Zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou z verejných vodovodov (OPŽP-PO1-08-2)

Zabezpečenie prístupu, čo možno najväčšieho počtu obyvateľov k pitnej vode a zabezpečenie obslužnosti územia pitnou vodou z verejného vodovodu v dostatočnej kvalite a kvantite je predmetom výzvy OP ŽP vyhlásenej 14. 7. 2008, v rámci ktorej sa môžu žiadatelia uchádzať o 150 miliónov EUR do 14. 10. 2008.
16-07-2008

OP ŽP 1.3 Zabezpečenie primeraného sledovania a hodnotenia stavu povrchových a podzemných vôd (OPŽP-PO1-08-3)

Znižovaniu znečistenia vôd a zvýšeniu kvality života obyvateľstva SR dobudovaním a skvalitnením infraštruktúry vodného hospodárstva SR je venovaná výzva OP Životné prostredie, v rámci ktorej sa žiadatelia môžu uchádzať o 10 miliónov EUR do 2. 10. 2008.
16-07-2008

OP ŽP 2.2 Vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému (OPŽP-PO2-08-3)

Slovenský hydrometeorologický ústav sa do 2. 10. 2008 môže uchádzať o 20 mil. EUR v rámci výzvy OP Životné prostredie, zameranej na vybudovanie povodňového varovného a predpovedného systému.

OP ŽP 4.5 Uzatváranie a rekultivácia skládok odpadu (OPŽP-PO4-08-5)

Uzatváraniu a rekultiváciám skládok odpadu je venovaná výzva OP Životné prostredie vyhlásená 30. 9. 2008. Žiadatelia sa môžu uchádzať o 14 523 761 EUR do 30. 9. 2008.

OP ŽP 4.2 Podpora aktivít na zhodnocovanie odpadov (OPŽP-PO4-08-3)

Činnosti vedúce k využitiu fyzikálnych, chemických alebo biologických vlastnosti odpadov sú predmetom výzvy OP Životné prostredie, prostredníctvom ktorej sa môžu žiadatelia do 30. 9. 2008 uchádzať o 61 628 613 EUR.
10-07-2008

OP ŽP: 4.1 Podpora aktivít v oblasti separovaného zberu (OPŽP-PO4-08-2)

Na podporu aktivít v oblasti separovaného zberu je zameraná výzva OP Životné prostredie, prostredníctvom ktorej sa môžu žiadatelia do 22. 8. 2008 uchádzať o 15 407 153 EUR.

OP ŽP 4. 3 Nakladanie s nebezpečnými odpadmi spôsobom priaznivým pre ŽP(OPŽP-PO4-08-4)

Ministerstvo životného prostredia SR, riadiaci orgán pre OP Životné prostredie, vyčlenilo 12 325 722 EUR pre projekty zamerané na znižovanie nebezpečných vlastnosti odpadov, vrátane výstavby a modernizácie zariadení, ktoré nakladajú s nebezpečnými odpadmi. Žiadatelia sa môžu uchádzať o nenávratný finančný prostriedok do 22. 8. 2008.
Regionálny rozvoj 09-07-2008

OP ŽP 3.1 Ochrana ovzdušia (II) (OPŽP-PO3-08-03)

Mestá, obce, VÚC a nimi zriadené organizácie, ako aj právnické osoby oprávnené na podnikanie vo verejnej a medzimestskej osobnej doprave, na ktoré sa nevzťahujú schémy štátnej pomoci môžu do 22. 8. 2008 podať žiadosť o nenávratný finančný príspevok v rámci OP Životné prostredie.

OP ŽP: Hľadajú sa externí odborní posudzovatelia

Rezort životného prostredia hľadá externých odborných hodnotiteľov pre europrojekty. Niekoľkoročná prax a patričné vzdelanie sú samozrejmou podmienkou. Termín pre adeptov končí 29. februára 2008.

OP ŽP: Os 5 investuje do ochrany a regenerácie krajiny 21 mil. eur

Vzácne biotopy, monitoring druhov, infraštruktúra ochrany prírody a zlepšenie environmentálneho povedomia verejnosti sú aktivity, na ktoré pôjdu zdroje z piatej výzvy aosi programu Životné prostredie. Vyčlenených je v prvej výzve asi 700 mil korún. Žiadatelia sú obmedzený na ŠOP SR, Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva, ZOO Bojnice a SAŽP.
Obehová ekonomika 08-02-2008

OP ŽP: 31,4 milióna eur pre odpadové hospodárstvo

Výzva podporí projekty nakladania s nebezpečnými odpadmi, riešenia environmentálnych záťaží a ich odstraňovania, a uzatvárania a rekultivácie skládok.
Energetika 06-02-2008

OP ŽP: 23,8 mil eur na ochranu ovzdušia

Výzva podporí projekty znižovania emisií, vrátane monitoringu a hodnotenia kvality ovzdušia.

OP ŽP: 6,7 mil. eur do ochrany povrchových a podzemných vôd

Podporí sa monitorovaniu povrchových vôd (získavanie a spracovanie dát, prevádzka pozorovacej siete, reporting). Za eurofondy vybudujú vybrané štátne subjekty nové sondy pre monitorovanie hladiny podzemnej vody, merné objekty prameňov a zakúpia nové meracie technológie. Uzávierku na europrojekty určilo MŽP SR na 18. apríla 2008.
Fosílne palivá 22-06-2007

Kvôli rope netreba panikáriť

Na konferencii, ktorá sa konala v Bruseli 21. júna, prezentoval hlavný ekonóm British Petrol (BP) Peter Davies, výročný štatistický prehľad BP, týkajúcich sa svetových trhov s energiou v roku 2006. Diskutoval o hlavných energetických trendoch, no poskytol aj záruky, že súčasné obavy z nedostatočných zásob ropy sú scestné.