Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti I – Europa, s.r.o

1. Úvodné ustanovenia

Účelom týchto všeobecných obchodných podmienok (ďalej len „podmienky“) je úprava vzájomných práv a povinností Dodávateľa a Objednávateľa v súvislosti s realizáciou obchodnej spolupráce prostredníctvom internetového portálu EURACTIV Slovensko (euractiv.sk) a na podujatiach realizovaných Dodávateľom.

1.1. Spoločnosť I – Europa, s.r.o. so sídlom Štefánikova 19, 811 05 Bratislava, IČO: 35 858 834, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Sro, vložka č. 28927/B je prevádzkovateľom internetových stránok euractiv.sk (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“ alebo „Dodávateľ“).

1.2. Prevádzkovateľ je oprávnený poskytovať komunikačný priestor pre účely prezentácie Objednávateľa (ďalej len ako „Reklama“) na všetkých svojich internetových stránkach, internetových stránkach svojich zmluvných partnerov, na vlastných podujatiach alebo podujatiach svojich zmluvných partnerov.

1.3. Objednávateľ je zadávateľom Reklamy, ktorá má záujem o umiestnenie Reklamy na internetových stránkach Prevádzkovateľa (ďalej len „Objednávateľ“) a objedná si takúto službu v súlade s týmito podmienkami.

1.4. Doručením Objednávky Prevádzkovateľovi v súlade s článkom 2 týchto podmienok Objednávateľ výslovne súhlasí s týmito podmienkami a prejavuje vôľu byť nimi viazaný.

 

2. Objednávanie reklamného priestoru

2.1. Reklamu si Objednávateľ objednáva na základe písomnej objednávky (aj vo forme e-mailu; ďalej len „Objednávka“). Objednávka sa stáva pre strany záväznou až po jej písomnom potvrdení (aj formou e-mailu) zo strany Prevádzkovateľa.

2.2. Objednávka musí obsahovať minimálne nasledovné náležitosti:

  • názov/meno Objednávateľa, jeho sídlo, prípadne poštovú adresu, ak je odlišná od sídla, IČO, IČ pre DPH, číslo účtu a bankové spojenie,
  • názov reklamnej kampane a jej špecifikáciu,
  • názov konečného zákazníka, ak ním nie je Objednávateľ,
  • požadované umiestnenie reklamy (komerčného prvku),
  • formát reklamy (komerčného prvku – banner, logo, atď.),
  • požadovaný termín uverejnenia a rozsah reklamy (dohodnutý počet zobrazení alebo obdobie) pre každý komerčný prvok zvlášť,
  • výšku agentúrnej provízie (platí len pre reklamné a mediálne agentúry),
  • cenu v súlade s cenníkom Prevádzkovateľa alebo individuálnou ponukou, pokiaľ nebola dojednaná iná cena,
  • kontaktnú osobu (meno, priezvisko, telefónne číslo, e-mail),
  • podpis zodpovednej osoby a pečiatku Objednávateľa (pokiaľ je Objednávka písomná)

2.3. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť Objednávku, ak bola táto doručená v lehote kratšej ako 3 pracovné dni pred prvým plánovaným uverejnením reklamy (komerčného prvku), prípadne v iných prípadoch, najmä ak má podozrenie, že Objednávka je alebo môže byť v rozpore s príslušnými právnymi predpismi alebo môže porušovať práva tretích osôb alebo nezodpovedá záujmom Prevádzkovateľa apod.

2.4. Doručením Objednávky Objednávateľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že uhradil a má vysporiadané všetky autorské práva, práva duševného vlastníctva a iné práva chránené na území Slovenskej republiky, prípadne aj mimo jej územia, súvisiace s príslušnou reklamou (komerčným prvkom), že v tejto súvislosti disponuje všetkými potrebnými právami, oprávneniami, súhlasmi a povoleniami a neporušuje žiadne práva tretích strán a že príslušná reklama je v súlade so všetkými príslušnými právnymi predpismi a inými relevantnými alebo záväznými požiadavkami, normami a kódexmi.

2.5. Doručením Objednávky dáva Objednávateľ Prevádzkovateľovi bezodplatne súhlas k šíreniu reklamy (reklamného diela, resp. v reklame obsiahnutých diel chránených právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), v znení neskorších predpisov) prostredníctvom internetu a to v rozsahu a na čas stanovený v zmysle príslušnej Objednávky a potvrdzuje a zaručuje, že je nositeľom všetkých potrebných práv výrobcu, autorov, prípadne ďalších osôb potrebných k uverejneniu a šíreniu reklamy v dodanej podobe a zároveň potvrdzuje, že neporušuje práva žiadneho iného subjektu.

2.6. Na požiadanie Prevádzkovateľa je Objednávateľ povinný všetky skutočnosti, vyhlásenia, záruky a tvrdenia uvedené v ods. 2.4 a 2.5 doložiť hodnovernými dokladmi. V prípade ich nepravdivosti alebo neúplnosti nenesie Prevádzkovateľ žiadnu zodpovednosť a Objednávateľ sa zaväzuje všetky s tým súvisiace nároky bezodkladne vysporiadať a na výzvu nahradiť Prevádzkovateľovi škodu a náklady (vrátane nákladov na súdne a iné konania a právne zastúpenie, ako i sankcií uložených Vydavateľovi v súvislosti s inzerciou), ktoré mu v tejto súvislosti vzniknú.

2.7. Objednávateľ týmto potvrdzuje, že je v celom rozsahu zodpovedný za ním dodanú prípadne na zverejnenie odsúhlasenú reklamu (komerčné prvky), najmä za jej kvalitatívnu a obsahovú stránku a zaväzuje sa nahradiť v plnej výške všetky prípadné škody a nároky spôsobené jeho obsahovou stránkou.

2.8. Objednávateľ zbavuje Prevádzkovateľa všetkých nárokov akejkoľvek povahy uplatňovaných tretími stranami, a to najmä nárokov uplatňovaných v spojení s ustanoveniami o nekalej súťaži a autorskom práve. V prípade uplatnenia si akýchkoľvek nárokov takejto povahy alebo poskytnutia odškodnenia zo strany Prevádzkovateľa z takéhoto dôvodu, sa Objednávateľ zaväzuje všetky takéto nároky bezodkladne vysporiadať, ako aj nahradiť Prevádzkovateľovi škodu a náklady, ktoré mu z toho titulu vznikli.

 

3. Povinnosti zmluvných strán v ramci sponzorskej reklamy

3.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na účely reklamnej spolupráce prostredníctvom poskytnutia reklamného priestoru vo forme sponzorskej reklamy, v rámci spolupráce definovanej ako „Partnerstvo témy“, „Partnerstvo Špeciálu“, „Partnerstvo Podujatia“:

3.1.1. Zverejniť logo Objednávateľa na Portáli alebo inom komunikačnom priestore v rozsahu, rozmeroch a termíne definovanom v Objednávke.

3.1.2. Realizovať obsah na Portáli v rozsahu definovanom v Objednávke.

3.2. Zmluvné strany sú viazané Edičnými princípmi portálu.

 

4. Povinnosti zmluvných strán v rámci reklamnej spolupráce

4.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje na účely reklamnej spolupráce prostredníctvom poskytnutí reklamného priestoru vo forme bannerovej reklamy, PR správy, inzercie v newsletteri, propagácie podujatia v sekcii Kalendár:

4.1.1. Zverejniť reklamu (banner, text, video atď.) Objednávateľa na Portáli alebo inom komunikačnom nosiči v rozsahu, rozmeroch a termíne definovanom v Objednávke.

 

5. Cena

5.1. Prevádzkovateľ poskytuje reklamný priestor a reklamu na svojich jednotlivých internetových stránkach a stránkach zmluvných partnerov za cenu podľa cenníka uverejneného na príslušných jednotlivých stránkach alebo podľa individuálnych ponúk. Individuálne ponuky sú platné vždy 2 týždne od ich doručenia príp. zverejnenia, pokiaľ nie je v konkrétnej ponuke uvedené inak.

5.2. Ceny v cenníku aj individuálnej ponuke sú uvádzané bez príslušnej DPH.

5.3. Prevádzkovateľ je oprávnený meniť cenník reklamného priestoru jednostranne a kedykoľvek. Pre strany je vždy záväzná cena potvrdená Prevádzkovateľom na jednotlivých Objednávkach Objednávateľa.

 

6. Platobné podmienky

6.1. Prevádzkovateľ má právo požadovať od Objednávateľa platbu vopred. V takom prípade vystaví po potvrdení Objednávky faktúru (v závislosti od rozhodnutia Prevádzkovateľa až do výšky 100% ceny príslušnej Objednávky) za objednanú reklamnú kampaň. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru na účet Vydavateľa uvedený vo faktúre do termínu splatnosti.

6.2. Splatnosť faktúr je 14 dní od ich vystavenia, pokiaľ v Objednávke nie je uvedené inak.

6.3. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej čiastky na účet Prevádzkovateľa.

6.4. Objednávateľ si je vedomý, že mu môže byť za každý deň omeškania platby účtovaná zmluvná pokuta vo výške 0,05% z dlžnej sumy.

6.5. Prípadné námietky voči vystavenej faktúre je Objednávateľ povinný uplatniť u Prevádzkovateľa najneskôr do 7 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, v opačnom prípade sa faktúra považuje za riadne vystavenú.

6.6. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo nezahájiť realizáciu objednanej a potvrdenej reklamy, prípadne bežiacu reklamnú kampaň prerušiť alebo úplne zastaviť, ak si Objednávateľ neplní finančné alebo iné záväzky voči Prevádzkovateľovi, alebo ak je Objednávateľ v likvidácii či konkurze. V takomto prípade zodpovedá Objednávateľ za škody, ktoré uvedeným neplnením Prevádzkovateľovi, či tretej strane vzniknú a konanie Prevádzkovateľa sa nepovažuje za porušenie dohody o poskytnutí plnenia Objednávateľovi zo strany Prevádzkovateľa.

 

7. Reklamácie

7.1. Prevádzkovateľ sa zaväzuje poskytovať reklamu a reklamný priestor v súlade s týmito podmienkami a schválenými a záväznými Objednávkami.

7.2. Objednávateľ je oprávnený vady Prevádzkovateľom poskytovaných plnení reklamovať, pričom lehota pre uplatnenie reklamácie je 7 dní odo dňa, kedy Objednávateľ zistil alebo mohol zistiť reklamovanú vadu.

7.3. V prípade, ak je vada plnenia spôsobená chybou výlučne na strane Prevádzkovateľa, je Objednávateľ oprávnený požadovať náhradné plnenie v primeranom rozsahu dohodnutom oboma zmluvnými stranami. Ak nie je možné poskytnúť náhradné plnenie, má Objednávateľ nárok na primeranú zľavu z ceny.

7.4. Chybou na strane Prevádzkovateľa sa rozumie neuverejnenie reklamnej kampane v súlade s Objednávkou alebo nefunkčnosť jeho stránok a služieb počas reklamnej kampane Objednávateľa po dobu dlhšiu než 24 hodín.

7.5. Náhrada vo forme zľavy z ceny sa uplatňuje formou dobropisu.

 

8. Záverečné ustanovenia

8.1. V prípade, že sa ktorékoľvek dojednanie v týchto podmienkach ukáže ako neplatné, neúčinné alebo nevymáhateľné alebo sa ním stane, nemá táto skutočnosť vplyv na ostatné dojednania, ak nevyplýva inak z donucujúcich ustanovení právnych predpisov, a strany sa zaväzujú nahradiť také dojednanie dojednaním platným, účinným a vymáhateľným, ktoré bude najbližšie obchodnému účelu pôvodného dojednania, a to do tridsiatich (30) dní odo dňa, kedy na to jedna strana vyzve druhú.

8.2. Tieto podmienky sú záväzné pre všetky Objednávky Objednávateľa.

8.3. Podmienky tu ustanovené je možné meniť len formou písomnej zmluvy medzi Prevádzkovateľom a Objednávateľom alebo potvrdením Objednávky.

8.4. Prevádzkovateľ nezodpovedá za nedodržanie svojich záväzkov podľa potvrdenej Objednávky, ktoré bolo spôsobené vyššou mocou, a to napr. vojnou, občianskymi nepokojmi, štátnou alebo miestnou pohotovosťou, prípadnými legislatívnymi zmenami, počasím, zemetrasením, prírodnými katastrofami, technickými poruchami spojov, dodávkou elektriny alebo inými udalosťami.

8.5. Zmluvné strany sa zaväzujú neposkytovať údaje a informácie získané v rámci spolupráce tretím osobám, inak zodpovedajú za škody, ktoré vzniknú poškodenej strane porušením tohto ustanovenia.

8.6. Vzťahy v týchto podmienkach neupravené sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

8.7. Tieto podmienky (vrátane cenníka) je Prevádzkovateľ oprávnený kedykoľvek jednostranne zmeniť. O takejto zmene je povinný informovať zverejnením zmeny podmienok na stránke euractiv.sk spravidla najmenej 15 dní pred účinnosťou zmeny podmienok. Takáto zmena nebude mať dopad na už akceptované a záväzné Objednávky.

8.8. Tieto podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňa 1. 4. 2018.

 

V Bratislave, 31. 3. 2018